Olle Nordberg, lektor i svenskämnets didaktik, med inriktning litteraturdidaktik, Uppsala Universitet.

Den 21:a april kl. 18 är det dags för digitalt årsmöte i Svensklärarföreningen.

I samband med årsmötet kommer Olle Nordberg, lektor i svenskämnets didaktik, Uppsala universitet, hålla ett intresseväckande föredrag om litteraturundervisning.

Föredragets titel är: ”Lever liket? Om stora läsundersökningar, litteraturundervisning och litteraturens roll i svenskämnet.”
Vi i styrelsen är mycket glada över att kunna erbjuda er detta.

Vi kommer även att ha med en recension av Olle Nordbergs bok:  Litteraturdidaktik. Teori-praktik-relevans-potential (Liber, 2020) i nästa nummer av Svenskläraren som ges ut i slutet av april och som alla medlemmar får i brevlådan.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Skriv till info@svensklararforeningen.se senast 16:e april om ni vill komma, så får ni en länk till mötet när det närmar sig.

Här blir du medlem i Svensklärarföreningen.

Nils Larsson, ordförande i Svensklärarföreningen

Dagordning för årsmötet den 21 april:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Motioner
 12. Förslag om stadgeförändring/Propositioner
 13. Fastställande av nya ledamöter till styrelsen
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Mötets avslutande

Relaterat