Digitalt årsmöte

Till följd av coronaviruset hölls Svensklärarföreningens årsmöte digitalt. 15 personer närvarade via zoom.

Svensklärarföreningens årsmöte skulle ha hållits i slutet av mars, men sköts först upp och hölls sedan digitalt lördagen den 16 maj. Ordförande Nils Larsson höll i klubban och sammanlagt 15 personer deltog.

Verksamhetsberättelsen fastställdes med smärre redaktionella ändringar. Även resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Trots flera besparingsåtgärder gjorde föreningen ett minusresultat under verksamhetsåret 2019. Orsaken är färre betalande medlemmar samt minskade intäkter från annonser i tidningen Svenskläraren. Styrelsen arbetar på olika sätt för att öka intäkterna, men uppmanade samtidigt alla medlemmar att inkomma med idéer och förslag på hur medlemsantalet kan öka eller andra sätt att få in pengar till föreningen.

Det här året förelåg det inga omval eller nyval till styrelsen eftersom ledamöterna väljs på fyra år och ingen mandatperiod löpte ut nu. I styrelsen ingår Nils Larsson (ordförande), Suzanne Parmenius-Swärd (vice ordförande), Ulrika Nemeth (kassör), Jeanette Lavigne (sekreterare), Jenny Edvardsson, Anna Nordenstam, Fredrik Sandström, Minna Wadman och Helen Winzell.

Carl-Magnus Höglund

Relaterat