Här berättar mottagarna av Svenska Akademiens Svensklärarpris 2017 kortfattat om sin undervisning. Priset delas ut på Bokmässan i Göteborg lördagen den 30 september.

Jenny Edvardsson är gymnasielärare och undervisar i svenska och historia på yrkesprogrammen vid Wendesgymnasiet i Kristianstad. Hon är också styrelseledamot i Svensklärarföreningen.

Vad utmärker din undervisning?

– Jag arbetar mycket med litteratur och läsning. Det tror jag utmärker min undervisning. Tillsammans med eleverna läser jag romaner, noveller och andra texter och ofta ingår högläsning som en naturlig del. Just högläsning är inte det vanligaste när man arbetar med elever på gymnasiet. Jag försöker också alltid avsluta alla längre texter med boksamtal i mindre grupp (utifrån Aidan Chambers modell för boksamtal). Dessa samtal är mycket uppskattade och eleverna känner att de både får en ökad förståelse för texten men också möjlighet att diskutera sin tolkning med andra. Just samtalen i sig är nog också utmärkande. Det är inte alla som så aktivt arbetar med boksamtal i klassrummet.

– Utmärkande kan också vara att jag hela tiden tänker i process och steg, där jag alltid först försöker modellera och visa och tänka högt, för att i nästa steg låta eleverna arbeta tillsammans och i sista steget låta eleverna arbeta på egen hand. Genom detta arbetssätt får eleverna många tillfällen till att träna och testa innan de på egen hand ska göra slutuppgiften.

– Utmärkande kan också vara att jag försöker ge eleverna ett större kulturutbud än vad klassrummet kan ge. Jag tar med dem på teater, utställningar, museum och finns tillfälle till det låter jag dem också få möta författare.

– Slutligen tror jag att mitt arbete med att inkludera och ge alla elever möjlighet att vara delaktiga i min undervisning är utmärkande. Jag arbetar på ett yrkesgymnasium och har bara pojkar i mina svenskgrupper. Många av dem upplever det här med läsning och skrivande som svårt men genom ett aktivt arbete med stödstrukturer, inläst material, högläsning och genom att hela tiden arbeta i process känns det som om alla är med på banan och kan delta och vara delaktiga.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen?

– Jag stimulerar eleverna genom att hela tiden arbeta med litteratur på olika sätt. Vi läser tillsammans, samtalar och skriver om det vi läser. Genom litteraturen får vi också en naturlig ingång till det svenska språket. Utifrån den grafiska romanen Ankomsten har jag och mina elever exempelvis arbetat med grammatik och ordklasser. Grammatikarbetet ledde till slut fram till poesiskrivande.

– Litteratur kan också vara musik, film och teater och det finns också med som en röd tråd i min undervisning. Likaså försöker jag stimulera genom att visa dem det kulturutbud som finns och jag tar med mina elever på olika aktiviteter utanför klassrummet såsom teaterbesök, besöka utställningar, gå på museum eller skapa möjlighet till att träffa en författare.

– Jag skulle säga att litteraturen (eller kulturen) tar stor plats i mitt klassrum och att det är utifrån den som vi sedan också arbetar med det svenska språket.

Vad betyder priset för dig?

– Det är oerhört hedrande och glädjande att tilldelas detta pris. Mitt arbete med mina grabbar på yrkesgymnasium blir uppmärksammat och det tycker jag är riktigt roligt. För mig personligen blir det ett kvitto på att mitt arbete är uppskattat och det gör att jag blir än mer sporrad att utveckla min svenskundervisning. Jag ser det som mycket positivt att man som svensklärare på yrkesgymnasium kan få detta pris.

Vad ska du göra med prispengarna?

– Jag har ännu inte bestämt vad jag ska göra med dem. Jag tänker att pengarna ska gå till någon typ av personlig fortbildning men exakt vad vet jag inte.

 

Fredrik Sandström är grundskollärare i årskurs 7-9 och undervisar i svenska och SO vid Gäddgårdsskolan i Arboga kommun.

Vad utmärker din undervisning?

– Jag försöker använda elevernas tankar så mycket som möjligt i undervisningen. Deras ord blir därmed viktiga. Dessutom blir det enklare för mig att planera fortsättningen, det vill säga vilka texter, aktiviteter och frågor som eleverna senare får möta för att utvecklas i sitt skrivande, läsande och tänkande.

– Sen har jag struktur på vart eleverna ska och hur det ska gå till. Jag försöker skapa förutsättningar för
att eleverna ska förstå vad undervisningen går ut på, vad och hur de ska göra för läsa, skriva, tänka och tala genom att till exempel använda förebilder (elevexempel), bilder, avgränsade och tydliga instruktioner.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen? 

– Det kan vara i det stora och i det lilla, som ordlekar där vi skapar meningar tillsammans och upptäcker nyanser. I mer omfattande uppgifter blandas skrivande med kreativa inslag där färg, form och bild kan påverka textens helhet.

– Vad gäller läsande försöker jag hitta ingångar till elevernas vardag. Läsningen måste beröra och röra ämnen som är angelägna för eleverna. Det kluriga är att hitta texter som berör och samtidigt utmanar eleverna. Man vill ju att läsningen ska ta eleverna in i nya världar och leda till nya tankar och perspektiv.

Vad betyder priset för dig?

– Jag skriver ofta om elevinflytande och elevens lärmiljö. Jag ser som en bekräftelse på att mina tankar om undervisning, en elevnära undervisning där läraren skapar förutsättningar för alla elever, är uppskattade. Jag har så klart berättat om priset för mina elever och de delar min glädje. Så å alla elevers vägnar betyder det mycket. Själv är jag såklart hedrad och väldigt glad!

Vad ska du göra med prispengarna?

– Jag har planer. Men vad det blir vet jag ännu inte. Bland annat har jag en idé till en app, drömmar om att ta  skrivandet till en annan nivå och många böcker kvar att läsa!

 

Minna Wadman är grundskollärare i årskurs 7-9 och undervisar i svenska och svenska som andraspråk vid Nyköpings högstadium Alpha, Nyköpings kommun.

Vad utmärker din undervisning?

– Utmärkande för min undervisning är hög elevaktivitet och interaktion, att vi arbetar tillsammans och att eleverna erbjuds många tillfällen till att fundera, reflektera och samtala. Jag arbetar alltid med språket i fokus, både när det gäller ord och formuleringar och när det gäller att hitta språkliga strukturer och modeller. Språket är ett helt avgörande verktyg för att lyckas i skolan och i livet. Min roll är att vara en språklig förebild och att genom olika slags stöttning hjälpa eleverna att komma vidare i sin språk- och kunskapsutveckling. För mig är också en god och nära relation till eleverna A och O. De måste känna att jag bryr mig om dem på riktigt.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen? 

– Genom att som sagt alltid ha fokus på språket, vad vi än ägnar oss åt. Att väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna genom att lyfta ord och formuleringar, och att läsa och uppleva skönlitteratur och andra texter tillsammans. Skönlitteraturen har alltid varit central i min undervisning och genom arbete före, under och efter läsning ger läsningen så otroligt mycket mer.

Vad betyder priset för dig?

– Priset är det största som har hänt mig under mina 20 år som lärare. Det är en sådan obeskrivlig uppskattning och ett tydligt bevis på att jag har gjort och gör något bra. Det ser ut som att priset kommer att öppna många nya dörrar och möjligheter för mig vilket känns fantastiskt roligt.

Vad ska du göra med prispengarna?

– Något som jag kan minnas på äldre dar, kanske en resa eller någon annan form av upplevelse.

 

Anna Ekerstedt är grundskollärare i årskurs 1-3 och undervisar som klasslärare bland annat i svenska vid Sandbackaskolan i Kungälvs kommun.

Vad utmärker din undervisning?

– Det är för mig många delar i lärandet som ingår i hur jag tänker kring min undervisning. Ledordet för mig är medvetenhet. Först medvetenhet i hur jag väljer texter. Det ska vara texter som berör eleverna. Jag gör också texterna elevnära genom att jag förarbetar dem i min planering där jag väljer ut ord och begrepp som eleverna behöver bli förtrogna med och att jag låter dem arbeta med dessa ord och begrepp på olika sätt innan de tar del av texten. Det betyder att vi sätter in ord och begrepp, och texten, i en kontext. Medvetenhet också i hur jag väljer vilken läs- och skrivstrategi, vilket arbetssätt och verktyg som vi skall arbeta med, men även hur jag väljer att presentera det för eleverna.

– Även cirkelmodellen och modellering är något som utmärker mitt arbete, det vill säga att jag arbetar efter cirkelmodellens 4 faser där det är jag som lärare som reflekterar över och avgör när och hur eleverna skall gå vidare till nästa fas för att de skall blir förtrogna med den läs- eller skrivstrategi, text eller det verktyg/den modell som vi arbetar med. När det gäller modellering så innebär det för mig att inför eleverna vara en modell och visa dem många goda exempel, till exempel på hur man skriver text inom olika genrer.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen? 

– Genom att medvetet och noggrant välja texter som berör eleverna och att göra dem elevnära så att de känner att innehållet blir deras. Att på olika sätt levandegöra innehållet i en text.

Vad betyder priset för dig? 

– Jag är väldigt glad över att ha fått den här utmärkelsen. Det är självklart en stor ära att ha fått det. Det känns också viktigt att skolan som jag arbetar på får ta del av priset, då det arbetssätt jag varit med och utvecklat spridit sig till hela skolan och alla ämnen.

Vad ska du göra med prispengarna?

– Jag vet inte riktigt ännu men troligtvis blir det någon form av resa med familjen.

 

Carl-Magnus Höglund

Relaterat