Facebook och runstenar på föreningens årsmötet

 

Fler medlemmar. Men mindre intäkter. Det framkom vid Svensklärarföreningens årsmöte i Göteborg. Det bjöds också på föreläsningar om svensklärares aktivitet på Facebook och om nytolkning av runstenar. Dessutom valdes Ann Boglind in som hedersmedlem.

Under det senaste året har antalet medlemmar i Svensklärarföreningen ökat något. Vid årsskiftet hade föreningen 1618 betalande medlemmar. Trots det har föreningens intäkter minskat. Det beror dels på minskade annonsintäkter i tidningen Svenskläraren, och dels på att Skolverkets bidrag minskade med 30 000 kronor. Det senare var till en början på väg att utgå helt, men efter en massiv påverkansinsats av samtliga ämneslärarföreningar ändrade Skolverket sig.

Styrelsen redogjorde också för 2017 års verksamhet, som framför allt har bestått i att ge ut tidningen Svenskläraren, årsboken SLÅ Svenska – ett kritiskt ämne, delta i det nordiska samarbetet Nordspråk, vara representerad i paraplyorganisations Språkvårdsgruppen, administrera Facebook-gruppen Svensklärarna och i samverkan med Svenska Akademien dela ut Svensklärarpriset. Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.

Ann Boglind hedersmedlem

Ann Boglind.

Vid årsmötet valdes också Ann Boglind in som hedersmedlem.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad. Det har alltid känts viktigt och stimulerande att arbeta för Svensklärarföreningen, sa Ann Boglind som under många varit föreningens ordförande.

Sedan tidigare är Sture Allén, Sten Ewerth, Birgitta Garme, Ingrid Nettervik, Per Olov Svedner, Synnöve Prage och Björn Thunström hedersmedlemmar.

Förläsningar om Facebook och runstenar

Ett femtontal medlemmar deltog på årsmötet. De bjöds också på två föreläsningar. Ann-Christine Randahl, lektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, berättade om ett forskningsprojekt där de har studerat aktiviteten på tre olika Facebookgrupper för svensklärare. De kunde se att grupperna fungerar som en sorts ”helpdesk”. De flesta inläggen består av frågor eller tips, och de merparten får snabbt positiv respons. Det som mest diskuteras är ämnesdidaktik, till exempel undervisningsupplägg eller läromedel och skönlitteratur. Däremot är det sällan skolpolitiska frågor diskuteras. Forskningen kommer att presenteras mer utförligt i ett kommande nummer av Svenskläraren.

Per Holmberg föreläser om tolkning av runstenar.

I den andra föreläsningen berättade Per Holmberg, professor i svenska språket, om tolkning av runstenar. I ett tvärvetenskapligt projekt där forskare från svenska språket, runologi, religionsvetenskap och arkeologi deltar. De undersöker ”rökstenen ” som står i Ödeshög. Den är ristad på fem stenens alla fem sidor och tidigare har runorna tolkats som att handla om gotiska kungar och bragder som de utfört. Men nu tror man att det är en feltolkning byggd på en felaktig förförståelse om att runor handlar om just krig och lokala konflikter. Istället kan runorna handla om myter och beskriva tillvarons bräcklighet. Forskningsprojektet kommer att pågå i ett par års tid.

Årsmötet avslutades med fika och mingel. Nästa årsmöte kommer att hållas i Stockholm den 30 mars 2019.

Text och bild: Carl-Magnus Höglund

Relaterat