Gunlög Josefsson och Katarina Lundin
Nycklar till grammatik
Studentlitteratur 2018

Grammatikundervisningens syfte och form har under åren som jag har varit lärare diskuterats i olika grad och i olika forum, förmodligen eftersom den upplevs svår att utforma för att eleverna ska uppleva den meningsfull och rolig. Det är ett faktum att det i Lgr11 ingår grammatik i det centrala innehållet i svenska från år 4–6 och uppåt, liksom på gymnasiet där det i kursen Svenska 2 även ingår som del av kurskraven. Gunlög Josefsson och Katarina Lundin har nyligen utgivit boken Nycklar till grammatik, vilken är en intressant och givande bok för svensklärare. 

Författarna har gedigen forskningsbakgrund i ämnet grammatik, då Josefsson är professor i svenska och Lundin är docent i nordiska språk, båda vid Lunds universitet. De har också praktisk erfarenhet av grammatikundervisning på varierande nivå. Josefsson och Lundin tar sin professionella bakgrund med sig in i boken, som de beskriver som en “fortsättnings- och fördjupningsbok i grammatik, med ett tydligt praktiskt inslag” (s. 14). 

Huvudtankarna i boken är att språket måste förstås i dess hierarkiska dimension och att språkets betydelse, form och funktion ska vara närvarande i det grammatiska arbetet. Boken har sju kapitel, vilka systematiskt behandlar huvudtankarna på olika sätt. Jag tycker att det intressantaste är att bisatser behandlas på ett ingående och systematiskt sätt. Detta görs utifrån det hierarkiska förhållandet mellan huvudsatser och bisatser, hur bisatser identifieras och hur de ska hanteras. Resonemangen stöds hela tiden av rikligt med exempel, både sådana som har korrekta svar men även felaktiga. Dessa följs av författarnas förklaringar till tankemissar och klargöranden för att hamna rätt i de grammatiska tankarna. Dessa resonemang är mycket intressanta eftersom bisatser kan vara svåra att förklara för elever samtidigt som de är en del av språket som ofta bör diskuteras och bearbetas i skrivundervisning. 

Skrivundervisningen behandlas också utifrån deras gemensamma satsschema för huvud- och bisatser som klargörs. Det lärorikaste och mest utvecklande för mig är det avslutande kapitlet som innehåller förslag på diskussioner och resonemang liksom tillämpningar och undersökningar, vilka kan användas i grammatikundervisning. Gemensamt för övningarna är att de är explorativa, utan en specifik lösning, men uppmanar till språklig kreativitet. 

Läsningen av Nycklar till grammatik förbättrar mina grammatikkunskaper och utvecklar mina tankar kring arbetet med grammatik i klassrummet. I författarnas didaktiska förslag får jag inspiration till att kunna utveckla en undervisning där eleverna ska uppleva grammatiken lättare och betydelsefullare. Jag tror att fler svensklärare på grundskolans senare år och gymnasiet kommer att känna samma sak när de läser boken.

Jenny Persson

Jenny Persson är förstelärare i svenska
på Ekbackeskolan i Osby. 

Relaterat