Inspirationsdag i Gävle

Den 21 oktober arrangerar Svensklärarföreningen en inspirationsdag i Gävle. Detta är ett tillfälle för svensklärare att ta del av och diskutera forskningsresultat med betydelse för svenskämnet. Inspirationsdagen är öppen för både medlemmar och icke-medlemmar.

Temat är detsamma som föreningens kommande årsbok:

Svenska – ett kritiskt ämne

Våra föreläsare – inspiratörer:

Suzanne Parmenius Swärd:

Suzanne är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket. I föreläsningen med inslag av workshop talar hon om sakprosa och närläsning (close reading). Hur kan man uppöva elevers kritiska och analytiska förmåga genom ett elevaktivt, textnära och utforskande arbetssätt?

Maritha Johansson:

Maritha är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning litteraturdidaktik. Med utgångspunkt i några av resultaten från hennes avhandling Läsa, förstå, analysera, diskuteras hur man som lärare kan arbeta med ett kritiskt och analytiskt perspektiv i litteraturundervisningen i syfte att öka elevers litterära förståelse.

Helen Winzell:

Helen är doktorand vid forskarskolan i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Linköpings universitet. Hennes föreläsning rör skrivundervisning i förhållande till språkliga strukturer. Hur kan ett explicit språkarbete stödja elevers skrivutveckling? Föreläsningen har inslag av inspirerande övningar.

Plats: Polhemsskolan i Gävle

Tid: 21 oktober kl. 9.30-16

Gratis för medlemmar och 290:- för icke-medlemmar. I det senare fallet ingår medlemskap.

Både välkomst- och eftermiddagsfika ingår. Lunch intas på egen hand på stan.

Anmälan senast fredagen den 14 oktober till: info@svensklararforeningen.se

Anmälningsavgift senast 14 oktober till: BG 876-1454 Ange tydligt namn på deltagare.

Anmälan är bindande.

Mycket varmt välkomna!

Relaterat