Jenny Edvardsson, Anna-Lena Godhe och  Petra Magnusson
Digitalisering, literacy och multimodalitet
Studentlitteratur 2018

I skolans värld är diskussionerna kring digitalisering ständigt aktuell. Det sker revideringar av läroplanerna i både grundskola och gymnasium, regeringen antar nationella strategier kring digitaliseringen och allt sker i ett rasande tempo. Som lärare vet vi att allting vi vet idag, kan vara ute imorgon.

I Digitalisering, literacy och multimodalitet ger sig författartrion Jenny Edvardsson, Anna-Lena Godhe och Petra Magnusson, in i debatten och den snårdjungel som det digitala arbetet i skolan är.

Boken är pedagogisk och överskådlig, utan att vara banal. De första fyra kapitlen tar upp titelbegreppen, där de lyfter att de nya förändringarna i styrdokumenten både är konkreta och luddiga, vilket gör att det är osäkert hur dessa kommer att påverka undervisningen. 

Därpå följer tre kapitel som visar hur arbetet konkret kan se ut för läraren. Kapitel 5 beskriver lärarens arbete innan en uppgift kan genomföras i klassrummet. Hur gör vi lärare när vi planerar? Vad är det vi måste ta i beaktning? Kapitel 6 handlar om arbetet under undervisningens genomförande och visar på vikten av att eleverna får möta många olika modaliteter och att de själva får skapa texter där modaliteterna samspelar. Kapitel 7 beskriver lärarens viktiga arbete efter att lektionen är slut. Det tar avstamp i de reflektioner vi lärare gör, strukturerat eller ostrukturerat. Det beskriver även de digitala lärplattformarnas roll i det dagliga arbetet och hur det digitala efterarbetet kan leda till allt större variation, där feedback kan ske både muntligt och skriftligt. 

Boken tar också upp hur sociala medier idag kan användas för att utveckla undervisningen i klassrummet, exempelvis genom det som benämns ”det utvidgade kollegiet”, i form av tipsande lärarbloggar och grupper på Facebook, Twitter eller andra sociala media. Detta gör att vi snabbt kan ge och få tips och idéer från okända kollegor. Författarna väjer dock inte för att ta upp det som saknas i och med detta utbyte, möjligheten att diskutera och reflektera över sin egen och varandras undervisningspraktik. Öppna forum är inte den bästa platsen för sådant, vilket även forskning visar. Vissa forskare hävdar till och med att det kan leda till ett försvagat kollegium när fokus ligger på att socialisera sig mer än att ha utvecklande samtal. Detta finner jag mycket intressant och tänkvärt. 

Det kommer att dröja många år innan vi vet vad digitaliseringen egentligen innebär för skolan och elevernas kunskapsutveckling. Det är det här som gör att jag uppskattar denna bok. Den lyfter fördelarna och möjligheterna med digitaliseringen, samtidigt som den inte sopar under mattan med att det finns problem och svårigheter med det digitala arbetet. Den inspirerade mig även till att ytterligare tänka på hur multimodalitet kan användas som en ännu större resurs i mitt eget klassrum och jag längtar efter att utveckla detta, i samarbete med mina elever.

Isabella Karlsson

Isabella Karlsson är högstadielärare i svenska på Manhemsskolan i Kalix.

Relaterat