9789127140356_0_webbAdrienne Gear
Att läsa faktatexter
Natur & Kultur (2015)

Under de senaste åren har läsning och läsförståelse diskuterats och debatterats livligt och då inte bara i lärarrummen på skolorna. Att läsning blivit aktuellt märks inte minst inom bokutgivningen. En av de senaste böckerna inom ämnet är Att läsa faktatexter. Undervisning i kritisk och reflekterande läsning (2015) av Adrienne Gear. Denna bok skiljer sig från många andra. Den gör det genom sitt tydliga fokus på faktatexter och genom att kombinera teoretiska avsnitt med väldigt konkreta förslag på hur man som lärare kan arbeta med faktatexter i klassrummet.

Gear lyfter fram fem olika strategier som hon menar att en elev behöver behärska för att klara av att läsa faktatexter på ett kritiskt och reflekterande sätt. De fem strategierna är att zooma in, att ställa frågor och göra inferenser, att avgöra vad som är viktigt, att göra kopplingar samt att transformera (eller syntetisera). Varje strategi har givits ett eget kapitel och kapitlen är uppbygga på samma sätt. Först ges en bakgrund och förklaring till strategin. Därefter beskriver Gear hur man kan introducera strategin för eleverna och sedan följer flera lektionsförslag för hur man kan arbeta med strategin. Arbetsgången för strategiarbetet med eleverna är hela tiden densamma. Först modellerar läraren, därefter följer en vägledd övning. Sedan får eleverna arbeta med en mer självständig övning för att slutligen kunna visa att de kan tillämpa strategin.

Till varje kapitel finns också ett antal mallar och för den som vill titta närmare på dessa finns de att ladda ner på www.nok.se. Just det här med övningar som går från det lärarstyrda till det självständiga är en av bokens styrkor. Förutom att det blir ett stöd för eleverna blir det ett stöd för läraren. Här kan man som lärare få många tips på hur man kan lägga upp en undervisning som går från lärarens modellerande till elevernas självständiga tillämpning av strategin.

Målgruppen för Att läsa faktatexter är framför allt lärare på låg- och mellanstadiet men jag tänker att denna bok kan användas av lärare på alla stadier. Det som krävs är att man ser över de lektionsförslag som presenteras så att de anpassas efter den egna undervisningsgruppen. Själv undervisar jag på gymnasiet och har fått med mig många idéer som jag ska försöka omsätta i min undervisning i höst. Ett exempel är övningen som kallas BRSV (en övning där man förbereder sin läsning genom att börja med att titta på Bilderna, Rubrikerna, Slutet och sedan funderar över Vad jag vet om sidan/kapitlet/boken).

Att läsa faktatexter tror jag blir en verklig följeslagare för alla lärare som i sin undervisning vill arbeta med strategier kopplat till faktatexter. De många konkreta tipsen och idéerna samt de olika mallarna bidrar givetvis till detta. Samtidigt kan jag känna att boken i sin väldigt konkreta utformning ibland blir för konkret. Till varje strategi finns det färdiga citat som man kan använda sig utav när man till exempel ska introducera en strategi för eleverna. För mig, precis som för många andra, är det viktigt att ”äga” det man ska delge sina elever. Med Gears väldigt konkreta upplägg finns det risk för att man inte gör materialet till sitt utan använder det rätt upp och ner. Samtidigt kan Gears struktur och upplägg vara en trygghet för den som är osäker. Precis som elever behöver få redskap och stödstrukturer för att utvecklas behöver ibland vi lärare det också.

Oavsett hur man väljer att arbeta med Att läsa faktatexter tänker jag att den kan vara en mycket god hjälp. Genom den kommer fler att börja arbeta med strategier för faktatexter och det välkomnar jag.

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Relaterat