Rösta senast 1 mars! Välj två ledamöter!

Val till styrelsen förrättas vartannat år. För perioden 2017 – 2020 ska två nya ledamöter väljas att ingå i styrelsen på nio personer.

De två kandidater som får flest röster kommer att formellt väljas in i styrelsen på årsmötet den 1 april.

När du väljer dina kandidater bör du ta hänsyn till vad du anser vara viktigt för föreningens verksamhet och till exempel stadiemässig, geografisk och könsmässig fördelning mellan ledamöterna. I styrelsen kvarstår Nils Larsson, Suzanne Parmenius Swärd, Ulrika Nemeth, Joakim Lygner, Christina Olin-Scheller, Jeanette Lavigne och Kristina Magnér.

De nominerade presenterar sig här nedan. Du skickar dina röster per post eller e-post. Skriv vilka två personer du röstar på. Valberedningen behöver också veta vem du är som röstar för att kunna pricka av mot medlemsförteckningen. Din valhemlighet stannar hos valberedningen.

E-posta senast 1 mars till info@svensklararforeningen.se

Vanlig post senast 1 mars till Svensklärarföreningen, c/o Nils Larsson, Skifferstigen 4, 196 33 Kungsängen.

Valberedningen

 

Ulrika Örtenberg

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia och är specialpedagog inom läs- och skrivsvårigheter och har varit verksam i snart 18 år. I min lärargärning vill jag ge alla elever möjlighet att utveckla ett språk som bär dem genom livet trots olika förutsättningar. Jag har arbetat i gymnasieskolan, på högstadiet och på folkhögskolor med språkutvecklande arbete.

I mitt arbete med svenska försöker jag möta elevers behov men också arbeta kollegialt med specialpedagogiska frågor genom pedagogisk handledning. Jag föreläser även för personal på boende för ensamkommande flyktingar kring språkutvecklande arbete. Jag har tills nyligen tjänstgjort som språk- läs- och skrivutvecklare i Linköpings kommun och handleder handledare i Läslyftet. Jag var även sakkunnig vid arbetet med två moduler som Linköpings universitet arbetade fram. Under vårterminen 2017 börjar jag även mitt nya arbete som adjunkt i svenska vid Linköpings universitet. I höstas kom Hugo och Gullvagnens hemlighet som är en språk- och kunskapsutvecklande sagobok för yngre åldrar med lärar- och föräldrahandledning skriven av mig och Sofia Jardviken.

Den röda tråden i mitt arbete som lärare har alltid varit språket och elevens förutsättningar för utveckling, oavsett tvåspråkighet, funktionsnedsättningar eller brist på läslust. Jag brinner för att arbeta med barn och ungdomar som ibland har svårt när orden inte räcker till. Jag kan bidra med lång erfarenhet av undervisning i svenska, med en bredd av kunskap inom läs- och skrivutveckling och med ett aldrig sinande intresse för språkutveckling.

 

Jenny Edvardsson

Jag är gymnasielärare i svenska och historia. Jag är också förstelärare med inriktning svenska, språkutveckling och IKT (digital teknik) på Wendesgymnasiet, ett yrkesgymnasium med nästan bara grabbar, i Kristianstad. De senaste åren har jag också haft förmånen att få arbeta som föreläsare och föreläst kring läsning, lässtrategier, boksamtal och språk- och kunskapsutvecklande arbete.

För mig är läsning och litteratur i alla dess former viktigt. Jag läser själv mycket och har startat ”Den digitala bokcirkeln” på Facebook för att få möjlighet att diskutera ungdomslitteratur med andra lärare och bibliotekarier.

I mitt klassrum tar litteraturen stor plats och när jag skriver litteratur tänker jag litteratur i ett vidgat textperspektiv. Musik, film, digitala texter i olika former samsas med faktatexter och skönlitterära texter. Då många av mina elever upplever läsning som något svårt försöker jag skapa ett klassrum där stöttning, anpassningar och modellerande finns med. Tillsammans med eleverna arbetar jag också aktivt med olika former av lässtrategier. Till litteraturen kopplas samtal, diskussionsuppgifter men också olika typer av skrivuppgifter, gärna i form av processkrivande.

Bland det roligaste jag vet är att ha boksamtal i mindre grupper utifrån Aidan Chambers modell. Om detta har jag vid flertalet gånger skrivit på min blogg Jenny på Wendes men nu senast också i min bok Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning (Lärarförlaget 2016).

 

Anna Nordenstam

Barn- och ungdomslitteratur, serier, litteraturhistorieskrivning och läsning är områden som jag brinner för i min forskning.

Jag är verksam som professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och som docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Detta gör att jag regelbundet befinner mig i norr och i söder. På min tid handleder, undervisar och forskar jag, och ett av de roligaste projekteten jag (hittills) haft var att skriva Från fabler till manga Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv I–II (2015, 2016). Den första boken handlar om barnlitteratur och den andra volymen behandlar ungdomslitteratur. Böckerna har jag skrivit tillsammans med Ann Boglind. Nu håller jag på med nya projekt, bland annat om lättläst ungdomslitteratur och svenska serier.

Som styrelseledamot i Svensklärarföreningen vill jag gärna vara en länk mellan universitetet och skolan och synliggöra en del av den spännande forskning som sker runt omkring i landet, men också personligen få tillfällen att lära känna fler svensklärare.

Jag är en nyfiken person som gillar att hålla föredrag, möta nya människor och att läsa. På min fritid går jag gärna på bio, träffar vänner, spelar kort, läser mera och reser.

En grej till: jag talar och läser flytande på norska (med bergensisk dialekt) och det gör jag för att jag bodde i Bergen som barn och för att jag har regelbunden kontakt med vårt grannland.

Relaterat