BSwebbSLÅ 2014 gavs ut i samarbete med Natur & Kultur och säljs av dem som kurslitteratur. Dess titel är Bedömning i svenskämnet och den fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning i skolåren 7-9.

Frågorna som väcks i samband med bedömning i svenskämnet är många. Hur ska jag bedöma elevers skrivande och läsande. Vilka uppgifter kan användas? Hur ska man se på normativ och summativ bedömning? När vet jag att underlaget om elevernas kunskaper är tillräckligt för att sätta betyg?

Det senaste decenniet har inneburit ett ökat fokus på bedömningsfrågor. Inte minst har bedömning för lärande, eller formativ bedömning, fått stor uppmärksamhet. Bedömning har också kommit i ljuset med anledning av förändrade kursplaner och en ny betygsskala. Men trots mycket ny kunskap är det fortfarande många lärare som känner sig osäkra.

Det vilar ett stort ansvar på den enskilde läraren att konkretisera såväl kursplanens centrala innehåll som dess bedömningskriterier. För detta behövs ett ämnesdidaktiskt perspektiv både på undervisningsinnehåll och på bedömning. I denna bok fokuseras bedömning i svenskämnet, vilket innebär just ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

I boken ges svar på frågor dels om hur och varför lärare bedömer skrivande och lärande i skolåren 7-9, dels om vad som faktiskt bör bli föremål för bedömning. Boken presenterar både de viktigaste bedömningstermerna och modeller av skrivande och läsande. Dessutom konkretiseras alla begrepp med fyra grundliga exempel på klassrumsbedömning i svenskämnet, alla med anknytning till Lgr 11. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och som fortbildningsunderlag för redan verksamma lärare.

I boken medverkar såväl nationella som internationella experter på bedömning av läsande och skrivande. Redaktörer är Gustaf Skar och Michael Tengberg.

Innehåll:

Inledning av redaktörerna Gustaf Skar och Michael Tengberg

Del 1 – Teoretiska utgångspunkter

  1. Kunskapsbedömningars grund och syften
  2. Att kvalitetssäkra bedömning
  3. Skrivande som grundläggande färdighet: förståelse, bedömning och undervisning
  4. Att bedöma läsförmåga – teoretiska utgångspunkter
  5. Uppgifter

Del 2 – Bedömning i praktiken

6. Skrivbedömning i formativt syfte och återkoppling
7. Enkel/utvecklad/välutvecklad text i biologi: Hur bedömer vi det?
8. Bedömning av litterär analys i skolan
9. Att läsa och analysera noveller i årskurs 9

Fördjupning

10. Validitet

 

Beställ boken och läs smakprov på Natur och Kulturs hemsida

 

Relaterat