Nils-Larsson_webb

Nils Larsson, ordförande

Universitetsadjunkt i svenskdidaktik på Stockholms universitet. Tidigare verksam som svensk-, svenska som andraspråks- och engelsklärare i Rinkebyskolan, Stockholm.

nils.larsson@isd.su.se

 

 

 

Suzanne Parmenius Swärd, vice ordförande

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket vid Linköpings universitet. Arbetar med svensklärarutbildning, forskning och fortbildning med inriktning mot skrivdidaktik, vetenskapligt skrivande, text och läsning.

Har erfarenhet av att vara lärare i ungdomsskolan i svenska och historia.

suzanne.parmenius-sward@liu.se

 

ulirkawebbUlrika Nemeth, sekreterare

Gymnasielektor, undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Östra gymnasiet, Trångsund, Huddinge kommun. Fil. lic i läs- och skrivutveckling.

ulrika.nemeth2@gmail.com

 

 

KristinaMagner_webbKristina Magner

Gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska, verksam på Malung-Sälens gymnasieskola. Nordspråksrepresentant.

kristina.magner@vduf.se

 

 

 

Joakim Lygner

Gymnasielärare i svenska, retorik och religion på Peder Skrivares skola i Varberg, där han också har ett försteläraruppdrag kopplat till å ena sidan svenskämnet, å andra sidan formativ bedömning.

joakim.lygner@varberg.se

 

 

Christina Olin-Scheller

Professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Forskningsinriktning barns och ungas läsande och skrivande i relation till nya medier läsundervisning och läsutveckling.

Vetenskaplig ledare för CSL, www.kau.se/csl

christina.olin-scheller@kau.se

 

Jeanette Lavigne

Gymnasielärare, ämnesföreträdare och förstelärare i svenska på det kommunala gymnasiet Polhemsskolan i Gävle. Har erfarenhet av undervisning både på yrkesprogram och på högskoleförberedande program.

jeanette.lavigne@gavle.se

 

 

Anna Nordenstam

Professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och som docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Forskar om barn- och ungdomslitteratur, lättläst och feministiska serier.

anna.nordenstam@lir.gu.se

 

Jenny Edvardsson

Gymnasielärare i svenska och historia på på Wendesgymnasiet i Kristianstad, och förstelärare med inriktning svenska, språkutveckling och IKT (digital teknik).

jenny.edvardsson@utb.kristianstad.se