Vikten av att lärare undervisar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt lyfts ofta fram...