Vad betyder ”lära på djupet” för dig?

Maria Glawe, förstelärare och författare, utvecklar vad ”lära på djupet” betyder i hennes vardag och undervisning.

  1. Vad betyder ”Lära på djupet för dig”?

– ”Att lära på djupet” vill jag byta ut mot ”Att lära hela livet”, vilket berör hur vi designar tillgänglig undervisning som möjliggör för elever att lära och utvecklas utifrån olika förutsättningar, samtidigt som de förverkligar sina drömmar och bidrar till samhällsutvecklingen på hållbar väg.

– Vi behöver skapa helheter och sammanhang i undervisningen så att elever kan bredda och förfina kunskaper och utveckla förmågor så att de kan omsätta kunskaper i praktisk handling för en hållbar framtid. Att vara en närvarande lärare handlar om att visa ett genuint intresse för elevernas erfarenhetsvärldar, lärande och utveckling och att vara villig att re-designa undervisningen längs vägen för att bibehålla elevernas nyfikenhet under hela utbildningen, ta hänsyn till deras skiftande behov och rusta dem väl så att de vill och kan fortsätta lära genom hela livet. 

2. Vilken undervisningsmetod använder du för att eleverna ska lära sig på djupet? 

– Jag ser lärandet som en dynamisk process där kunskap formas och transformeras i olika situationer och genom olika uttryckssätt, därför är det viktigt att lärare utvecklar förmågan att fånga tecken på lärande över tid och i samspel med eleverna som medskapare i undervisningen. Det handlar bland annat om att ha en öppenhet för att hela lärprocessen är viktig och inte endast slutprodukten. I en sådan dynamisk process finns inte en undervisningsmetod att förlita sig på, istället behöver läraren använda sig av en mångfald av pedagogiska metoder.

3. Om du ändå behöver välja någon metod?

– En metod jag vill lyfta lite extra är samskapande i undervisningen, vilket möjliggör för såväl individuellt lärande som kollaborativt lärande. När lärare dessutom samverkar med andra lärare över ämnesgränserna och samhällsaktörer utanför skolan blir också samskapande som pedagogisk metod synlig i ett större perspektiv, vilket gynnar elevernas lärande, utveckling och välmående. I boken ”Innovativ design för lärande”, som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander, finns flera konkreta undervisningsexempel med koppling till ett teoretiskt perspektiv och utvecklingsinriktad forskning att inspireras av.

4. Hur gör du själv för att lära något på djupet?

–  Genom ett designorienterat tänkande och ett kollegialt lärande över ämnesgränser kan man gemensamt skapa helheter och sammanhang i undervisningen och erbjuda eleverna meningsfulla aktiviteter, samtidigt som man gemensamt kan förutspå hinder i lärandeprocessen och motverka att dessa hinder uppstår. I ett sådant utvecklingsarbete är kollegor en resurs för varandra och kan gemensamt bygga professionella lärande gemenskaper som med stöd av skolans rektor eller ledningsgrupp kan skalas upp i verksamheten och därmed gynna fler. Jag förfinar och utvecklar mitt professionella lärande dels genom att designa undervisning där mina elever utvecklas som designers av sitt eget lärande, dels genom att vara medskapande i professionella utvecklingsnätverk såväl mellan lärare som tillsammans med forskare och olika samhällsaktörer. 

OM MARIA GLAWE
Gör: Förstelärare och speciallärare med inriktning literacyutveckling på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, projektledare för det globala hållbarhetsprojektet Sustainable Poetry och författare.
Bor: I Trelleborg tillsammans med Henrik, Liam och de två hundarna Disa och Ebba.
Aktuell med: Boken ”Innovativ design för lärande” tillsammans med forskaren Staffan Selander och med ett kapitel i den tredje upplagan av boken ”Att bli lärare” (Insulander, E. & Selander, S. (red.) tillsammans med forskaren Eva Insulander. 

Relaterat