Svensklärarföreningens verksamhetsberättelse för 2016

 

Styrelse och arbetsutskott

I styrelsen har under året följande medlemmar ingått:

Nils Larsson, Kungsängen, ordförande efter årsmötet 2016

Suzanne Parmenius-Swärd, Norrköping, vice ordförande

Ulrika Nemeth, Stockholm, sekreterare

Ann Löwbeer, Nyköping, ordförande fram till årsmötet 2016

Ewa Bergh Nestlog, Växjö

Kristina Magnér, Malung

Joakim Lygner, Göteborg

Christina Olin-Scheller, Karlstad

Jeanette Lavigne, Gävle

 

Arbetsutskottet, AU, har bestått av Nils Larsson, Ulrika Nemeth och under hösten även Suzanne Parmenius-Swärd.

Styrelsen har stadgeenligt sammanträtt vid två tillfällen den 19-20 mars i Stockholm samt den 21-22 oktober i Gävle.  Årsmötet ägde rum i samband med styrelsemötet den 19 mars. Årsmötet var förlagt till eftermiddagen och avslutades med en föreläsning av Suzanne Parmenius Swärd.

AU har sammanträtt i Stockholm den 9 februari (med protokoll), 1 september för att förbereda möte med Dansklärarföreningens tidningsredaktion och 30 september för att förbereda styrelsemötet. Därutöver har AU haft mejlkontakt.

 

Medlemstal och medlemsavgift

Antalet betalande medlemmar i föreningen uppgick i december 2016 till 1356. Därtill kommer hedersmedlemmar. Styrelsen har arbetat aktivt för att värva fler medlemmar genom att synliggöra föreningen i olika sammanhang. Föreningens hemsida www.svensklararforeningen.se har varit ett gott verktyg för nyrekrytering liksom Facebookgruppen. Facebookgruppen hade i december 2016 drygt 10 000 medlemmar och Svensklärarföreningens Twitterkonto hade vid samma tid drygt 500 följare.

Medlemsavgiften var under 2016 290 kronor och 140 för studerande och pensionär.

 

Ortsföreningsverksamhet

Ortsföreningar finns i Kalix, Stockholm och Västerås. Stockholmsföreningen är den största av dessa med över 300 medlemmar. De får verksamhetsbidrag från riksföreningen och de arrangerar mycket uppskattade fortbildningsprogram med författarbesök, föreläsningar om språkfrågor, studie- och teaterbesök. För att få ett rikt utbud av programpunkter samarbetar ortsföreningarna ibland med andra organisationer och ideella föreningar som stadsbibliotek, Föreningen Norden, Språkförsvaret och Västerås Humanistiska förbund. Ortsföreningsverksamheten rapporteras numera regelbundet i tidningen Svenskläraren.

 

Riksföreningens verksamhet

I oktober 2016 genomfördes en fortbildningsdag i Gävle under temat ”Svenska – ett kritiskt ämne”, som också är temat för SLÅ 2016. Mer än 60 deltagare slöt upp och lyssnade med stort intresse till vår styrelseledamot Suzanne Parmenius Swärd, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket, Maritha Johansson, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning litteraturdidaktik och Helen Winzell, doktorand vid forskarskolan i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Linköpings universitet. De deltagande lärarna fick lyssna på föreläsningar och själva pröva på några metoder kring hur man kan öva upp elevers kritiska och analytiska förmåga, hur man kan arbeta med kritiska och analytiska perspektiv i litteraturundervisningen och hur explicit språkarbete kan stödja elevers skrivutveckling. Just kopplingen mellan forskning och hur denna kan komma till uttryck i svenskklassrummet på ett konkret sätt uppskattades varmt av deltagarna.

Under 2016 har samarbetet med Svenska Akademien kring Svensklärarpriset fortsatt. Ann Löwbeer och Ann Boglind har varit medlemmar i den kommitté som utser de tre pristagarna. Priset delades ut i Svenska Akademiens monter på Bok och bibliotek i Göteborg den 24 september 2016.

Svensklärarföreningens representant i Språkvårdsgruppen har varit Nils Larsson med Suzanne Parmenius Swärd som suppleant. Som följd av att föreningen nu ingår i Språkvårdsgruppen har flera av ledamöterna där blivit skribenter i Svenskläraren.

Svensklärarföreningen har under 2016 haft fortsatt kontakt och samarbete med LISA, Lärare i svenska som andraspråk samt Språklärarnas Riksförbund. När det gäller LISA har detta samarbete lett till att LISA:s ordförande skrivit en inledande artikel i nummer 4 av Svenskläraren, ett nummer som hade nyanlända som tema.

 Föreningens ledamot i Gläfs, gruppen för läsning av facklitteratur i skolan, har Jeanette Lavigne varit.

Under sommaren skrev styrelsen en debattartikel i Upsala Nya Tidning dels med anledning av Lars Melins debattartikel i DN där han förordade mindre tid till skönlitterär läsning i skolan, dels Ebba Busch Thors utspel i Almedalen om ett införande av en litterär kanon i skolan.

 

Ekonomi

Redaktörens arbete med att få fler annonser i tidningen har gett ett mycket gott ekonomiskt resultat. Arbetet med medlemsrekrytering pågår hela tiden.

Vid årsskiftet 2015/2016 övergick medlems- och ekonomihantering från Visma till Föreningshuset. Detta har visat sig vara en bra förändring eftersom det nya systemet är anpassat mer till föreningars behov.

Föreningen har under 2016 fått bidrag för verksamheten från Svenska Akademien Föreningen fick dessutom ett extra bidrag från Svenska Akademien eftersom bidraget från Skolverket drogs in utan förvarning hösten 2016. Denna indragning drabbade både vår och 15 andra ämnesföreningars ekonomi hårt. Svensklärarföreningen tog därför initiativ till en skrivelse till Skolverket som samtliga övriga ämnesföreningar skrev under. Därefter tog Språklärarnas Riksförbund initiativ till en debattartikel i SvD och i skrivande stund verkar det som att Skolverket kommer att ändra sig och åter betala ut bidragen till ämnesföreningarna. Detta efter att utbildningsminister Gustav Fridolin tillkännagett sin åsikt om att ämnesföreningarna bör få detta bidrag även fortsättningsvis.  Under hösten har föreningen också beviljats 30 000 kr i tryckbidrag för kommande SLÅ-tryckning

 

Föreningens publikationer

Tidskriften Svenskläraren har under 2016 utkommit med fyra nummer. Varje nummer är på ca 40 sidor. Teman under 2016 har varit följande: 1. Norden och nordiska språk, 2. Svensklärarens arbetsvillkor 3. Poesi samt 4. Nyanlända. Carl-Magnus Höglund är fortsatt arvoderad redaktör. Tidskriften ingår i medlemsavgiften och har dessutom 99 direktprenumeranter samt ett antal prenumeranter via prenumerationsförmedlingar. Det är främst bibliotek, kulturella organisationer och universitet både Sverige och utomlands som prenumererar på Svenskläraren. Utöver temaartiklarna innehåller tidningen artiklar, debattinlägg och recensioner. Artiklarna handlar om aktuell skolutveckling samt ger information om aktiviteter av intresse för svenskämnet och dess utveckling. Varje nummer innehåller också recensioner av ny barn- och ungdomslitteratur, pedagogisk litteratur och avhandlingar inom det svenskdidaktiska fältet. Vi har också alltid en stående kolumn ”Språkspalten” där Språkrådet ger råd och tips kring aktuella språkfrågor, och en författarkrönika som oftast är skriven av barn- och ungdomsförfattare.

Årsboken SLÅ 2016, som blir färdig att publiceras i april 2017, har titeln Svenska ett kritiskt ämne. Redaktörer är Ewa Bergh Nestlog och Nils Larsson.

 

Nordspråksverksamheten

Kristina Magnér och Sofia Cederberg Jansson representerar föreningen i Nordspråk, som är ett samarbetsorgan för lärare i de nordiska språken som modersmål eller som främmande språk. Nordisk språkkoordination som är den nya uppdragsgivaren (efter Nordiska ministerrådet) fick en ny koordinator från och med januari 2015. Målet med verksamheten är att främja undervisningen, och ytterst den ömsesidiga kunskapen, om grannländernas språk, litteratur och kultur. Arbetet i Nordspråk består av arbetsmötet och kursplanering. Sommaren 2016 anordnades en mycket uppskattad nordspråkskurs på Gotland där Kristina Magnér var delaktig i både förberedelserna och genomförandet. Temat var ”Tala ditt eget språk, förstå de andras”.

Ett annat exempel på Svensklärarföreningens nordiska samarbete är att det varje år hålls en endagskurs i Köpenhamn, på Nordatlantens Brygge där Svensklärarföreningens representanter medverkar. ”Det nordiske klasserum” är namnet på dessa endagskurser riktade till lärare. Dessutom presenteras också på dessa endagskurser språkprojekt som Nordpilot, Nordplus junior och Nordiska pilotskolor och Språkpiloterna. Vid det senaste mötet i november deltog Kristina Magnér och Nils Larsson från styrelsen.
Tidningen Svensklärarens redaktör deltar också i ett samarbete med våra nordiska systerorganisationers tidningsredaktioner. Även Ulrika Nemeth och Nils Larsson har under hösten träffat hela redaktionen för Dansklärarföreningens ena tidning Dansk Noter.