Ämnesbetyg på gång i ”nödvändig reform”

Nya steg har tagits mot ämnesbetyg på gymnasiet. Suzanne Parmenius Svärd, Svensklärarföreningens vice ordförande sammanfattar reformen och föreningens ståndpunkt.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen av avskaffa kursbetygen i gymnasieskolan till förmån för ämnesbetyg; den så kallade ämnesbetygsreformen. 

Syftet är enligt Skolverket att ge bättre förutsättningar för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet. 

Ett annat syfte är att ge bättre planeringsförutsättningar för lärare. Ett ytterligare skäl till ämnesbetygsreformen att dagens kursutformade system medför stress för eleverna, vilka kan uppleva att de hela tiden bedöms. Ett ämnesgrundat system skulle kunna bidra till mindre stress och mer fokus på lärande. Ämnesbetygsreformen leder också till kunskaperna och förmågorna i ämnet kommer betygsättas utifrån ”Betygskriterier” som blir underlag för betygsättning när ämnet avslutats. Kunskapskraven försvinner i och med att reformen genomförs. Ämnesbetyg ska tillämpas från den 1 juli 2025.

REFORMEN KOMMER också få konsekvensen att vissa gymnasiegemensamma ämnen kommer att indelas i nivåer istället för avslutade kurser. Det gäller t ex svenskämnet för högskoleförberedande program och enligt förslaget, för några yrkesförberedande program.

Svenskämnet kommer få nya ämnesplaner och nya betygskriterier. Den huvudsakliga förändringen är att ämnet kommer lägga större fokus på progression mellan nivåerna.

ÄMNESPLANERNA FÖR de gymnasiegemensamma ämnena är ännu inte färdiga. De finns som utkast och kan kommenteras fram till den 9 maj i den remiss Skolverket har lagt ut på sin hemsida. Övrigt som man kan lämna synpunkter på är examensmål, programmål och programstrukturer. 

Från Svensklärarföreningens sida ser vi reformen som bra och nödvändig även om det återstår en del att göra avseende formuleringar, innehåll och uttryck för progression i ämnesplanen för svenska. Samt att vissa formuleringar i betygskriterierna måste skrivas om. Vi anser också att man bör göra svenska nivå 2 obligatoriskt för alla yrkesprogram.

Suzanne Parmenius Swärd

Relaterat