Douglas Fischer, Nancy Frey och John Hattie
Framgångsrik undervisning i literacy
Natur och Kultur 2018

Ibland läser man en bok och tänker, ”ja, exakt så är det”. Igenkänningen är stor och läsningen blir en positiv upplevelse. Så är det för mig när jag läser Framgångsrik undervisning i literacy – en praktisk handbok av Douglas Fisher, Nancy Frey och John Hattie (2018). Jag stryker under och sätter post it-lappar, jag nickar igenkännande och läser högt för de i min närhet. Som det här om vikten av att ha en god läsförmåga: 

”1. Literacyförmågan är det viktigaste motgiftet mot fattigdom. 2. Literacy ger ett bättre liv. 3. Människor som kan läsa och skriva har fler valmöjligheter i arbetslivet och i sitt privata liv, vilket leder till större frihet.” (s. 14). 

Eller när jag läser om lärare med stark självförmåga, att det är lärare som har en tendens att ”uppvisa bättre planerings- och organisationsförmåga”, som är ”öppna för nya idéer och mer villiga att experimentera med nya metoder för att bättre möta sina elevers behov” samt är ”mindre benägna att hänvisa en svår elev till specialundervisning” (s. 134). Det som jag tidigare bara tänkt kan jag nu läsa svart på vitt.

När jag läser Framgångsrik undervisning i literacy tänker jag att det är en bok som alla som undervisar i skolans värld kan läsa. Den riktar sig alltså inte bara till svensklärare. Avstamp tas i Hatties tankar om synligt lärande men med ett tydligt fokus på just literacy. I första kapitlet diskuteras detta begrepp. I kapitel två, tre och fyra diskuteras först ytlärande, därefter djuplärande och slutligen transferering av lärande. Kapitel fem handlar om hur läraren behöver analysera sin undervisning och den effekt den får på elevernas lärande, vad läraren ska göra om den tänkta effekten uteblir samt vad som inte fungerar när elevernas literacy ska utvecklas. 

I slutet av boken finns en bilaga som visar vilken effekt olika undervisningsmetoder har på elevers lärande. De som har läst Hatties tidigare böcker kommer att känna igen listan. För de som vill fördjupa sig ytterligare finns det till boken 19 filmer. Dessa berör olika aspekter av det som behandlas i boken. Filmerna går att se parallellt med läsningen eller så kan de ses inför eller efter. De finns alla listade inledningsvis i ett videoregister med de finns också med som QR-koder inne i boken. Med en QR-läsare på mobilen eller surfplattan kommer läsaren lätt åt dem.

I boken finns många konkreta exempel på hur lärare kan arbeta för att utveckla sina elevers literacy och det oavsett undervisningsämne. Exempel på effektiva undervisningsmetoder som lyfts fram är att utgå från elevernas förkunskaper vid ytinlärning, att arbeta med begreppskartor vid djupinlärning eller att undervisa i problemlösning när eleverna håller på att transferera sitt lärande. De många exemplen bidrar till att göra boken lättläst.

När jag läser Framgångsrik undervisning i literacy är min igenkänning stor. Det är kanske inte så konstigt. De senaste åren har jag läst mycket om literacy och om elevers läs- och skrivförmåga. Jag upplever själv att jag har hyfsad god kunskap om vad som fungerar och inte fungerar i ett klassrum. Samtidigt inser jag att det finns en fara med min igenkänning. Jag slutar läsa kritiskt. För visst finns det saker i boken som man kan fundera över. Är det så att ytinlärning kommer först, djupinlärning därefter för att avslutas med transferering av lärandet? För så upplever jag att man kan tolka Fisher, Frey och Hattie. Eller är det så att de tre delarna av lärande ska ses som parallella processer? Är det  något som förekommer tillsammans? Så skulle jag snarare vilja se det. 

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad, och styrelseledamot i Svensklärarföreningen.

Relaterat