kaya_webbAnna Kaya
Att undervisa nyanlända
Natur och Kultur 2016

Det är mycket att lära om lärande nu, för såväl elever som lärare. Nya forskningsrön presenteras och det hänvisas allt oftare till olika forskningsresultat. Kunskap är en fortlöpande process och det gäller att hänga med i utvecklingen.

En lärare som genom forskningsbaserad undervisning har utvecklat olika sätt att lära, är Anna Kaya. I sin nyutkomna bok Att undervisa nyanlända ger hon en god inblick i de utmaningar som en lärare i svenska som andraspråk ställs inför. Läsaren får ta del av aktuella modeller för språk- och texttypinlärning, utprövade i Anna Kayas egen undervisning. Varje kapitel börjar med författarens inre reflektioner, lätta att känna igen sig i. Anna Kaya delar med sig av både erfarenheter och misslyckanden. Hon grunnar på utmaningar som: ”Hur ska jag kunna undervisa om ett kognitivt krävande ämnesinnehåll och få eleverna att lyckas /…/ när jag och eleverna inte har ett gemensamt språk att kommunicera på?”

Grupper med nyanlända består ofta av både språkliga nybörjare och elever som kommit långt i sin språkutveckling. I en ofta föränderlig grupp, blir dokumentation och repetition särskilt viktigt. Andra nycklar är att ha höga förväntningar på eleverna och ge stöttning under arbetets gång. Anna Kayas undervisning följer olika planeringsmodeller (formuleringsmallar , flödesscheman och ”före, under och efter läsning”, med flera). I klassrummet görs ordlistor samt bindeords- och begreppskartor, som bildar grund för arbetet med olika texter.

I bokens elva kapitel presenteras en mängd forskningsbaserade lärometoder. Bland forskarna som nämns finns Pauline Gibbons, som betonar vikten av att ”språk och innehåll integreras, så att språket utvecklas parallellt med ämneskunskaperna”. Även Ann-Marie Körling har inspirerat, bland annat genom sin bok ”Kiwimetoden”. Högläsning blir en viktig del i undervisningen och behovet av gemensamma textsamtal betonas, särskilt vid läsningen av skönlitteratur. Litteracitet kan utvecklas genom olika lässtrategier och i skapandet av egna texter.

I förberedelseklassen försöker Anna Kaya ge den nyanlända eleven möjlighet till snabba framsteg. Språk- och ämneskunskaper måste då få utvecklas samtidigt, menar hon. Av yttersta vikt är att tidigt kartlägga elevens förkunskaper och erfarenheter och att inkludera elevens modersmål i undervisningen. Man måste se ”flerspråkighet som en resurs i undervisningen”, understryker Anna Kaya. Språkligt tränas eleven i att gå från ett muntligt, mer vardagligt språkbruk, till ett skriftliknande ”skolspråk”, vilket leder till skriftspråket. Anna Kaya använder sig ofta av bilder och undervisningen går ”från det konkreta till det abstrakta”. Målet är att eleverna ska kunna delta i ordinarie undervisning så tidigt som möjligt.

Ett uppriktigt sökande varvat med konkreta tips för undervisningen, gör den här boken mycket givande. För en blivande lärare i svenska som andraspråk måste detta vara en riktig guldgruva.

Maria Bergh

Maria Bergh är lärare på Böskolan i Göteborg.

 

Relaterat