Titel: Literacy i skolan
Författare: Marte Blikstad-Balas
Förlag: Studentlitteratur 2018

Literacy i skolan kan ses som en introduktionsbok till begreppet literacy och dess plats  i skolan. Den vänder sig till en bred målgrupp – lärarstudenter och lärare som undervisar i skolans alla årskurser och ämnen. Boken är uppbyggd av fem kapitel. Första kapitlet behandlar literacybegreppet, kapitel två språklig socialisering, kapitel tre digitaliseringens påverkan på literacy och kapitel fyra skolans literacy. Det avslutande kapitlet ger didaktiska perspektiv på literacy genom konkreta exempel från klassrummet.

Begreppet literacy definieras som en utvidgad form av läs- och skrivkunnighet där även andra modaliteter än enbart skrift ingår. Författaren Marte Blikstad-Balas menar att literacy handlar om hur vi skapar mening med olika modaliteter i en social och kulturell kontext. Hon menar vidare att ett av skolans viktigaste uppdrag är att fokusera på elevernas språk- och textutveckling. I dagens skola och samhälle är det inte längre bara den skrivna texten vi måste kunna förhålla oss till, utan det finns många andra modaliteter som vi måste kunna läsa, kritiskt granska och själva skapa. 

Tydligt i boken blir tanken att eleverna kommer till skolan med olika literacykompetens och att denna kompetens är hårt knuten till elevernas uppväxt. En del elever tillägnar sig sätt att använda språk som rimmar väl med skolans krav medan andra måste erövra dessa språkliga praktiker i samband med att de börjar skolan. För att ge alla elever samma möjlighet till utveckling blir det viktigt att arbeta explicit med texter och språk men även att undervisningen tillgängliggörs. Att möta olika slags texter i olika sammanhang och att få arbeta med texter på ett meningsfullt sätt och med en kritisk blick blir betydelsefullt. Relevant blir också att fundera över hur digitaliseringen påverkar skolan och hur man ska förhålla sig till och arbeta med alla de olika texter som hittat vägen in i klassrummet. 

Literacy i skolan är lättläst mycket tack vare sina korta kapitel, sin tydliga struktur och sitt förhållandevis enkla språk. Det är lätt att följa med i Blikstad-Balas resonemang. Samtidigt kan boken i vissa avseenden kännas tunn och ytlig. Det saknas en problematisering kring olika modaliteters betydelse och likaså en diskussion kring olika modaliteters förhållande till varandra. Vilka modaliteter värderar vi i skolan högre än andra? Inte heller förs någon djupare diskussion kring vilka texttyper skolan ska arbeta med, utan författaren nöjer sig med att påpeka att lärare ska arbeta med olika texter för att utveckla elevernas literacykompetens.  

Boken är, som antyddes ovan, en introduktionsbok. Att läsa den tillsammans med kollegor som undervisar i andra ämnen än svenska kan vara fruktbart och leda till många givande diskussioner. 

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är förstelärare i svenska på Wendesgymnasiet i Kristianstad, författare och ledamot i Svensklärarföreningens styrelse.

Relaterat