Ett lyft för det nordiska

Den årliga Nordiska språkkonferensen genomfördes virtuellt idag. Jenny Edvardsson, ledamot i Svensklärarföreningens styrelse, fanns på plats utanför Helsingfors och delar med sig av sina intryck.

Sades det något nytt, särskilt intressant?

– Den finska undervisningsministern Li Andersson öppnade konferensen och efter inledning följde korta presentationer med ett tydligt nordiskt fokus. Jag tyckte det var intressant att få ta del av den rapport som handlar om nordisk språkgemenskap som Nordiska ministerrådet tagit fram. Här kan man se hur de olika nordiska språken tas emot i de nordiska länderna, och också vilka språk som anses lättare eller svårare att förstå. Delar av rapporten kan med fördel diskuteras med elever i undervisningen.

– Det var också intressant att få ta del av olika modeller och stödformer för den nordiska  språkgemenskapen. Bland annat presenterades den nordiska ungdomskonferensen, hur Institutet för språk och folkminnen arbetar med minoritetsspråk i Sverige, satsningarna språkpiloterna, Norden online och ambassadörmodellen med utbyte mellan lärarstuderanden inom de nordiska länderna. Vi fick också höra om VOLT, som arbetar med nordiska kulturprojekt och Nordplus som främjar utvecklingssamarbeten inom utbildning. Intressant var också att få ta del av Tegntube, en satsning på teckenspråk på olika nordiska språk.

Vad är det viktigaste du tar med dig från konferensen?

– Jag tycker det är viktigt att det nordiska lyfts och att det ges tid och utrymme för samtal, diskussion och nätverkande. Mycket av det som presenterades kan man som lärare ta med sig och sprida till kollegor eller arbeta med i klassrummen med eleverna. Då chatten var igång och många delade publikationer, rapporter och exempel på satsningar och projekt även där fick man ytterligare exempel på nordiskt samarbete.

– Genom konferensen blev det också tydligt att det görs mycket för att främja det nordiska samarbetet. Det gäller dock att nå ut till en bredare målgrupp så att fler får upp ögonen för vad man kan göra.

Varför är det bra med den här typen av mötesplatser ?

– Tanken var att konferensen skulle vara på plats på Hanaholmen i Finland. Jag hade önskat att vi alla kunde ses på ett och samma ställe. Det underlättar nätverkandet. Det var dock flera som valde att åka till Hanaholmen, då de också skulle vara med på Nordspråks höstkurs som tog vid så snart den nordiska språkkonferensen avslutades. Jag var en av dem och det gjorde att jag fick möjlighet att diskutera det jag hört från konferensen med lärare från andra nordiska länder. Det var positivt.

Varför prioriterar Svensklärarföreningen att vara med på konferensen?

– Det är i mötet med andra man inspireras och får idéer till utbyte och samarbete. Vi i Svensklärarföreningen behöver ta del av det som görs inom det nordiska språksamarbetet men också få information om de satsningar som är på gång. Det är sådant som vi sedan måste föra ut till våra medlemmar.  Då vi också driver frågan om det nordiska i svensk skola är det intressant att höra vad som görs och vad som är på gång i de andra nordiska länderna.

Enikö Arnell-Szurkos

Hela konferensen spelades in och kommer att läggas ut på Hanaholmens hemsida. https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen-play/

För den som är intresserade av att ta del av några av de projekt och satsningar som lyftes under konferensen följer här en lista:
Norden i skolan – https://nordeniskolen.org/sv/
ISLEX – https://islex.arnastofnun.is/is/about/
Atlantbib – https://atlantbib.org/sv/
Tegntube – https://www.tegntube.com/sv/
VOLT – https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/volt/
Språkpiloter – http://www.sprogpiloter.org/
Institutet för språk och folkminnen – https://www.isof.se/pa-gang/nyheter/nyheter-nationella-minoritetssprak/2021-09-16-nytt-laromedel-om-nationella-minoritetssprak
Nordplus – https://nordic.nordplusonline.org/

Relaterat