Fem frågor till…

Jonas Johansson, Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han kommer att föreläsa i samband med Svensklärarföreningens årsmöte den 27 april.

1. Du har nyligen lagt fram din licentiatuppsats som handlar om undervisning i litteraturhistoria på gymnasiet. Varför valde du detta ämne? 
– Det finns en rik repertoar av läsforskning, men inte alls lika mycket forskning om litteraturhistoriedidaktik. En annan anledning är att jag själv upplevde utmaningar i undervisningen – det fanns elever som inte tyckte att det här var så intressant. Jag ställde frågan om jag var för traditionell i min undervisning, samtidigt som jag inte heller ville fastna för mycket i elevernas erfarenheter.

2. Fick du svar på din fråga?
– Ja, delvis, men frågan behöver undersökas vidare. Eleverna i studien berättar om vad som väcker deras intresse för litteraturhistoria, som estetiska och intertextuella inslag, men också innehåll som relaterar till deras erfarenheter. Resultatet visar också att lärarnas sätt att organisera och leda undervisning är viktigt för att det ska bli motiverande. Det intressanta nu vore att ta reda på mer om hur lärare kan göra i sin undervisning för att överbrygga klyftan mellan elevernas ”här och nu” och författarskapens ”där och då”.

3. Någon mer slutsats du vill lyfta fram?
– Lärarna i studien lyfter fram en större mångfald av ämnet litteraturhistoria genom att visa att undervisningen inte enbart består av kronologiska epokstuider, utan är mycket bredare än så. 

4. Vad hoppas du att resultaten leder till?
– Jag hoppas att de kan hjälpa svensklärare att spegla sig själva och reflektera över de egna innehållsliga valen och metoderna. Och att de genom de resultat som presenteras kanske kan få syn på alternativa metoder för undervisning.

5. Hur ser dina planer ut nu?
– Jag hoppas kunna fortsätta mina forsk-ningsstudier. Inte minst är jag intresserad av att samverka med lärare för att undersöka hur svensklärare gör för att överbrygga klyftan jag nämnt (se fråga 2).

Enikö Arnell-Szurkos

Jonas Johanssons Licentiatuppsats i didaktik: Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons, presenterades i mars 2022 vid Uppsala universitet

Svensklärarföreningens årsmöte äger rum den 27 april kl 18.30 via Zoom. Obligatorisk anmälan senast den 24 april via mejl till info@svensklararforeningen.se.

Relaterat