Emma Arnebäck och Jan Jämte
Att motverka rasism
Natur och Kultur 2017

Vad är rasism och varför ska skolan verka för att motverka den? Svaret på den sistnämnda frågan torde vara självklart för all skolpersonal. Enligt lag är skolan skyldig att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter, för demokrati och tolerans. Hur detta låter göra sig är förstås inte enkelt. Men det är nödvändigt för att skapa ett fungerande demokratiskt samhälle. Skolan vilar på en värdegrund, där människors olikheter formar en bas.

I boken Att motverka rasism av Emma Arnebäck och Jan Jämte, får läsaren en grundlig genomgång av vad rasism är och om hur skolans demokratiska uppdrag verkar. Författarna menar att rasism i grunden ”handlar om olika former av sortering och utestängning”. Här förklaras bland annat begrepp som rasifiering, etnisk maktordning, vithetsnorm, etnocentrism, och individuell och strukturell rasism. Rasism kan uttryckas på olika nivåer, dels genom ideologiskt tänkande, men även i kulturella vanor, omedvetenhet och okunskap.

I boken ges en historisk genomgång av rasism, med biologiska, ideologiska, kulturella och religiösa aspekter. Genom ett normkritiskt arbete kan skolans personal tillsammans med barnen synliggöra och utmana normer som riskerar att sortera bort och utestänga. Är det i en elevgrupp till exempel självklart att tala om julfirande med Kalle Anka, utan att tala om andra högtider, som Sabbat eller Eid al-fitr? Kanske kan vi oftare tala om på hur många gemensamma sätt vi har att säga ”hej”?

I förskolan kan personalen föra öppna samtal om makt med förskolebarnen. Vem får vara med och vem får inte vara med, i olika lekar eller berättelser? Det är viktigt att medvetandegöra såväl personal som barnen, för att få syn på hur privilegier för några samtidigt kan leda till ojämlikhet och orättvisor för andra. Genom ett relationellt och demokratiskt arbetssätt kan alla känna sig delaktiga.

Det sista kapitlet riktar sig till stor del mot skolans högre stadier. I skolan har elever ofta ”större kännedom om och starkare upplevelser av problem med rasism än personal på skolan”. Trots detta kan det vara svårt att involvera elever i arbetet mot diskriminering. Skolan måste därför ta ett helhetsgrepp och diskutera vad rasism är, varför den ska motverkas och hur skolan kan motverka rasism på både strukturell och individuell nivå. Skolans demokratiska uppdrag banar väg för ett källkritiskt och interkulturellt arbetssätt, där ämnen som svenska, samhällskunskap och historia spelar en viktig roll.

Boken är något mer teoretisk än praktisk, men där förekommer även diskussionsövningar och olika ”case”, med funderingar runt normer och privilegier vad gäller kultur, religion och hudfärg.

Att motverka rasism är välskriven och informativ, om än inte alltid helt lättgenomtränglig. Men så är också ämnet rasism komplext och föränderligt. Intressant är bokens noggranna undersökande av vad rasism är och hur man som personal kan göra förändringar –  inte bara i arbetssätt, utan också i sitt eget tänkande. En viktig handbok i frågan.

Maria Bergh

Maria Bergh är svensklärare på Böskolan.

Relaterat