stilistenwebbKatarina von Numers-Ekman och Jenny Lucander
Stilisten
Schildts & Söderströms Förlag (2015)

Läroböcker som på allvar integrerar skrivträning, läsning, samtal och analys av skönlitteratur är lika sällsynta som ett vårregn i januari. Kanske kan detta bero på att de senaste styrdokumenten så ensidigt betonar ett färdighetsinriktat vetenskapligt och argumenterande skrivande, vilket ofta sker separat från litteraturläsningen. Det estetiska så kallade kreativa skrivandet som till exempel poesi eller novellskrivande har onödigt nog tonats ner.

Det faktum att både skönlitteratur och sakprosa rymmer en i det närmaste outsinlig källa till språkutveckling har Katarina von Numers-Ekman tagit fasta på i en nyutkommen lärobok i svenska (modersmålet) för finlandssvenska förhållanden. Von Numers-Ekman är läsambassadör och modersmålslärare i Svenskfinland och arbetar för barns och ungas utveckling av språk genom läsning, skrivande, dramatisering och berättande. Hon arbetar framgångsrikt med något hon kallar ordkonst. Och det är just begreppen ord och konst som präglar läroboken Stilisten i svenska för gymnasiet.

Numers-Ekman lyckas göra en lärobok härligt befriad från pedagogiska modeord. Hon riktar in sig på hur unga kan bli skickliga skribenter genom att studera, analysera och samtala om andra skribenters stilmedel. Det betyder att textanalys och elevens skrivande och skrivutveckling går hand i hand.

Stilisten har en udda layout med roliga och konstfulla illustrationer av Jenny Lucander och är utformad som ett kollegieblock. Boken fungerar som kombinerad arbets- och lärobok för eleven och det finns sidor att anteckna på. Vissa av dessa sidor har grafiska kaffefläckar, ser ihop-tejpade ut och har utspridda pennvässarrester för att signalera kreativitet, lust och idogt arbete.

Boken är uppbyggd kring texter i olika genrer (merparten av skönlitterär karaktär) av samtida svenska och finlandssvenska författare. Till varje text kopplas på ett funktionellt sätt centrala begrepp. Exempelvis kan nämnas att utdraget ”En freakshow i min hjärna” av Jenny Jägerfeld kopplas till begreppen berättarröst och stilnivå, till texten ” Kuppförsök i Savolax” av Magnus Londen kopplas semantiska fält och ironi. Övningarna till texterna utgår från: stilmedel, granska, diskutera, skriv kort, samla idéer, skriv och reflektera. När det är dags för skrivmomentet så har texten analyserats och diskuterats noga och eleverna har skrivit spontana tankar.

Numers-Ekman integrerar de språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga begreppen i uppgifterna, till exempel ”Vad har du insett om berättarperspektivets betydelse för läsupplevelsen?” och ”Kan du hitta något mönster för när Åsa Lind väljer att skriva dialog och när hon väljer indirekt anföring i stället”. Längst bak i boken finns också en ordlista över de begrepp som används i uppgifterna.

Texterna är angelägna och många är humoristiska. Till dem övas olika texttyper; alltifrån poesi, noveller, reflektioner, kåserier, essäer till blogginlägg. Övningarna är inspirerande och talar till elevers kreativitet. Det finns egentligen bara en enda liten nackdel. Det är aningen för många övningar i varje del och de kan på några ställen kännas lite ”konstruerade”. Men framför allt är boken en kreativ och kunnig inspirationskälla. Det är bara att hänge sig åt ordkonst, under Katarina von Numers-Ekmans fasta ledning. Jag är även övertygad om att man blir en god stilist.

Mer om boken; sök författarens informativa film på Youtube.

Suzanne Parmenius Swärd

Suzanne Parmenius Swärd är iniversitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket vid Linköpings universitet och vice ordförande i Svensklärarföreningen.

Relaterat