Ny utredning föreslår ökad statlig kontroll

En ny läromedelsnämnd bör inrättas under Skolverket, föreslår Läromedelsutredningen. Utredningen möter kritik – framför allt gällande frågan om finansiering.
Läromedel saknas på många skolor och är ojämnt fördelade. Vissa elevgrupper, som några i de nationella minoritetsspråken, saknar läromedel helt. Bilden som den nyligen lämnade statliga Läromedelsutredningen målar upp över läromedelsläget i Sverige är långt ifrån positiv.  Utredningen, med Gustav Fridolin i spetsen, konstaterar att det krävs förändring och föreslår bland annat att staten tar ett större ansvar för läromedlens kvalitet, och inrättar därför en läromedelsnämnd. 

Lärare ska ingå i nämnden
Nämnden bör, enligt förslaget, ligga under Skolverket och bestå av lärare, representanter från läromedelsbranschen, skolmyndigheter, elevorganisationer och forskare. Den ska ställa upp kvalitetskriterier för läromedel som handlar om innehåll, språk, tillgänglighet och pedagogisk funktionalitet. Allt det underlättar för lärare, enligt utredningen:
”Bättre information om utbudet och priserna kan också leda till att lärare kan göra mer systematiska jämförelser mellan olika produkter, vilket borde bidra till en väl fungerande marknad med rimliga prisnivåer och ändamålsenliga produkter.”
Utredningen slår även fast att det behövs mer forskning om läromedel, att lärosätena behöver bli bättre på att stärka lärarstudenterna i att värdera och välja läromedel, samt att det behövs bättre statistik för att följa upp tillgången på läromedel runt om i landet.

Begreppet ”läromedel” föreslås få en tydligare definition och skrivs in i skollagen, vilket enligt Gustav Fridolin, kommer leda till en positiv förändring, eftersom det då blir möjligt även för Skolinspektionen att följa upp hur läromedel används.

Rolf Eklund, fd läromedelsförläggare och debattör.


Rolf Ekelund, tidigare läromedelsförläggare och flitig debattör i läromedelsfrågan, uttrycker sin besvikelse över att det saknas skarpa krav i utredningens förslag.
  – Utredningen borde ha förespråkat en mer tvingande skrivning om att alla elever har rätt till kompletta läromedel, analoga eller digitala, i alla ämnen, producerade av ett etablerat läromedelsföretag, säger Rolf Ekelund.

Nils Larsson, Svensklärarföreningens ordförande, är försiktigt positiv till flera av utredningens förslag, men påpekar att den nya nämnden inte får bli något censurerande organ, samt att professionen måste få en större tyngd än ”byråkrater” i en läromedelsnämnd.
– Jag litar på professionen, som utifrån skolans verklighet kan bedöma om läromedlen håller måttet.

Inget statsbidrag till läromedel
En annan del där utredningen har stött på kritik är finansieringsfrågan. Gustav Fridolin besvarade den i augusti, genom att hänvisa till det nuvarande systemet vad gäller skolans finansiering – att huvudmännen ansvarar för att budgeten ska räcka till. Han påpekade samtidigt att det pågår en annan utredning om skolans styrning just nu, vilket kan påverka finansieringsfrågan i framtiden.

Svenskläraren har sökt utbildningsminister Anna Ekström för en intervju, som avböjde i nuläget med hänvisning till att hon nyligen mottagit utredningen och att den just skickats ut på remiss. Remissvaren ska vara regeringen tillhanda senast den 23 december 2021.

Enikö Arnell-Szurkos

FAKTA

Läromedelsutredningen föreslår följande: 
• Elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen och att begreppet läromedel ska definieras.
• En ny bestämmelse införs i läroplanerna som klargör rektors ansvar för att ge lärare goda förutsättningar när det kommer till valet av läromedel.
• En läromedelsnämnd med ett brett uppdrag ska inrättas vid Skolverket. Nämnden ska verka för att alla elever får tillgång till läromedel av god kvalitet och att lärare använder läromedel för att stärka elevernas kunskapsutveckling. Läromedelsnämnden ska också ta fram kvalitetskriterier för läromedel.
• Ett statligt produktionsstöd ska fördelas inom områden där Läromedelsnämnden konstaterat att det råder brist, exempelvis inom modersmål, nationella minoritetsspråk och yrkesämnen.
• Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att främja innovation av läromedel för elever med funktionsnedsättningar.
• Elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska få tillgång till läromedel utan kostnad.


Relaterat