Plagiat som utgångspunkt för lärande

Att härma är grunden för allt lärande. Vi lär genom att titta, härma och sedan försöka själva. När vi behärskar tekniken kan vi skapa något eget, kanske unikt och originellt, utifrån det vi har lärt oss.

Jag tänker att härma är ett villkor för lärande och jag tror att det villkoret även gäller för arbetet med att lära sig skriva. Till en början måste arbetet med text få vara att göra kopior, plagiat, för att eleven sedan ska kunna få möjlighet att pröva själv, hitta sitt eget språk och sin egen text. Det är lärarens uppgift att lära ut hur elever får kopiera. Var elever hittar bra och goda förebilder. Mallar som elever kan skapa text i och utifrån. Att lära sig göra text kan vara en övning i att härma, skriva av eller snarare att samla citat av för att utifrån dem skapa egna texter och formulera egna tankar kring innehållet. 

Se det som lärande – inte fusk

Som jag ser det är uppgiften att förvänta sig att elever ska kunna skriva texter som är lika bra eller bättre än de som har som arbete att skriva, samma sak som att ge elever en uppgift som de är dömda att misslyckas med. Vill du som pedagog stärka dina elever i att lyckas formulera sina tankar i text behöver du ger eleverna möjligheter att få kopiera bra förebilder, citera välskrivna texter och annat material som är anpassade för deras kunskaper. Texter och material som hittar eleven där han/hon befinner sig i sitt lärande. 

I en värld där alla texter är tillgängliga att använda måste arbetet i att skapa text handla om att lära sig hur man får och kan använda andras texter. Du som lärare behöver se elevers kopierande av text som ett lärandeverktyg istället för en ovilja att skriva, eller ett sätt att fuska. När elever lämnar in en textanalys som är en kopia av en som redan finns publicerad på nätet, är det din uppgift att lyfta frågan om hur eleverna får använda texten. Jag tror att du som lärare vinner på att se elevers plagiat som ett uttryck för att de håller på att lära sig att hitta texter som de kan utgå från. Eleverna håller på att lära sig hur de kan använda andras texter. Ett plagiat är i sämsta fall ett alltför långt citat eller ett uttryck för att eleverna inte har kunskaper i hur de gör referat, eller citat. Eller så är det ett bevis på en kultur där begrepp som sampling, remix är självklara och det är så man skapar. Tekniken i sig skapar enorma möjligheter att använda andras texter för att bygga vidare på, kopiera och skapa eget utifrån. När du som lärare får texter som eleverna inte skrivit själva, se texten som ett försök, och som en utgångspunkt för att prata om hur text skapas, om citat, plagiat källor och källanvändning eller varför inte intertextualitet. Se plagiatet som en del av elevens lärande och som ett steg i elevens utveckling till att bli en självständig skribent. Använd plagiatet som en startpunkt för lärande.

Låt eleverna kopiera och härma

Svensklärarens uppgift bör inte vara att leta efter de texter som eleverna kopierat, utan att tillhandahålla goda texter som eleverna kan ha som utgångspunkt för att kopiera, härma och skriva av i sitt eget textskapande. Och i de fall där elevens text bara är en ren avskrift eller ett plagiat är det din uppgift att hjälpa eleven vidare så att den kan skapa egna tankar kring de texter som de skrivit av, eller kopierat. Låt eleverna kopiera text, men ge dem också möjlighet att formulera tankar kring varför de valt att kopiera just den texten. Sedan kan du alltid be dem citera eller försöka skriva referat av texterna. Men utgå från att den kopierade texten är ett tillfälle att lära mer. 

Varje kopierad text är nämligen en möjlighet att prata om hur vi får hantera andras texter och andras material. Frågor som har med upphovsrätt och skapande är naturliga att väcka, men inte för att skuldbelägga eleverna utanför att få dem att förstå att det finns en skribent bakom texten som har rätt att bli namngiven när texten används. Om eleven lär sig att ange sina källor ger de inte bara skribenten av ursprungstexten ett erkännande utan lyfter också sig själva och visar att de kan och förstår hur de kan hitta relevanta texter i det berörda ämnet. Så istället för att se plagiatet som ett uttryck för fusk, se plagiatet som en möjlighet för att prata om texter, förebilder, citat och referat samt upphovsmannens rätt att bli namngiven. Prata om källor och källanvändning.

Vägen till självständigt skrivande

Jag tror att en skrivundervisning som bara utgår från ett tomt papper, eller ett tomt dokument på datorn inte alltid leder till att elever få tilltro sin egen förmåga att skriva eller göra texter. Jag tror att skolans arbete med att skapa text ska ha sin utgångspunkt i texter som eleverna skriver av om eleverna med hjälp av tydliga mallar görs till medskapande genom att reflektera kring innehållet. Därifrån kan de sedan bli mer självständiga skribenter.

Kristina Alexandersson 

Kristina Alexandersson är gymnasielärare i svenska och samhällskunskap, samt projektledare på Internetstiftelsen i Sverige och Creative Commons Sverige.

Relaterat