Regeringen har beslutat om en utredning som bland annat ska föreslå hur val av ändamålsenliga läromedel kan underlättas och gav därför ämneslärarföreningarna möjlighet att lämna synpunkter i frågan. Detta skulle dels göras genom en besvarad enkät och dels genom ett digitalt rundabordssamtal. 

Vi i Svensklärarföreningens styrelse ville få in åsikter från svensklärare runt om i landet och valde därför att lägga ut en enkät på vår Facebooksida Svensklärarna. Vår enkät byggde på de frågor som vi som förening skulle besvara men förenklades något samt förseddes med svarsalternativ med tanke på lärares tidsbrist. Enkäten låg ute i fyra dagar och vi fick in 92 svar. En sammanställning av enkäten skickades sedan in till utredningsansvariga och samtalades kring vid rundabordssamtalet den 2 juni där jag och flera andra representanter från ämneslärarföreningar deltog. Frågor som samtalades kring var exempelvis hur tillgången på ändamålsenliga läromedel ser ut på skolorna och vilka de allvarligaste kvalitetsbristerna är när det gäller läromedel.

Frågan om hur val av läromedel och andra undervisningsmaterial skulle kunna underlättas för lärare väckte stort engagemang och flera intressanta förslag framfördes. Bland annat delade jag med mig av förslaget vi fått in via vår enkät om att läromedel skulle kunna granskas, prövas och recenseras av en grupp sakkunniga. Dessa recensioner skulle sedan kunna finnas tillgängliga för lärare att ta del av i någon form av central portal. Detta skulle spara tid och underlätta i valet av läromedel runtom på skolorna. Förslaget fick gehör från övriga ämneslärare samt utredningsgruppen och vi gav olika förslag på vilka som skulle kunna ingå i en sådan referensgrupp. Här skulle till exempel ämneslärarföreningarna spela en viss roll men även förstelärare och andra yrkesverksamma lärare som kan pröva läromedlen i sin undervisning. 

Inga beslut fattades eftersom detta bara var ett tillfälle för utredningsgruppen att samla in synpunkter från ämneslärarna i frågan men förhoppningsvis leder det fram till något konkret i läromedelsfrågan framöver. Om du är intresserad av att få veta mer om vad som framkom i enkät vi genomförde eller om du har några andra synpunkter eller funderingar i läromedelsfrågan kan du kontakta mig.

Minna Wadman, styrelseledamot Svensklärarföreningen

minna.wadman@enskildagrund.se

Relaterat