SLÅ 2016

Vi människor lever under varierande villkor och ser på oss själva, andra och världen utifrån olika perspektiv. När vi tolkar och skapar texter gör vi det utifrån specifika syften och positioner, och våra sätt att uttrycka oss kan alltid kopplas till frågor om makt och kritisk medvetenhet. SLÅ 2016 innehåller tolv artiklar dr författarna från skilda synvinklar resonerar om svenska som ett kritiskt ämne.

Innehåll:

Ett öga på texten, ett öga på framtiden – om yngre barns liv, språk och lärande
Kerstin Bergöö & Karin Jönsson

Critical language awareness – teaching the relationship between language and power
Hillary Janks

Etnografi och litteracitet – etnografiska förhållningssätt som fundament i ett kritiskt svenskämne?
Eva Jacquet

En litteraturundervisning som utmanar
Maritha Johansson

Språk åldras som människor, om än långsammare
Sven-Eric Liedman

Lingvistisk litteracitet i skolan – ett möte mellan språkforskare och lärare
Maria Lim Falk & Tomas Riad

Ett kritiskt eller okritiskt textarbete i svenskämnet – en fråga om didaktiska val
Berit Lundgren

Svenska i ett multiliteracies-perspektiv – för ett kritiskt multimodalt meningsskapande
Petra Magnusson

Lat eller bög? – om betygsskillnader mellan könen, stereotypa värderingar och kritiskt textarbete
Gunilla Molloy

Stanna upp ett tag! – kritisk och analytisk läsning
Suzanne Parmenius Swärd

Segregationen och skolan i förorten
Ove Sernhede

Skrivundervisning i lärarutbildningen? – villkor för att leda elever till ett medvetet skrivande
Helen Winzell

Relaterat