top of page

Stadgar


§1 Ändamål
Svensklärarföreningen, bildad 1912 under namnet Modersmålslärarnas förening, är en ideell förening som har till uppgift att arbeta för svenskundervisningens främjande.

 

§2 Organisation
Föreningens verksamhet organiseras på det sätt som nedan stadgas genom
a) riksföreningen
b) ortsföreningen.

 

§3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan vinnas av lärare som undervisar i svenska i alla skolformer och av andra personer som är intresserade av föreningens syfte. Medlemmarna väljer riksföreningens styrelse på sätt som nedan stadgas.

 

§4 Riksföreningen och ortsföreningarna
Medlemskap i föreningen innebär anslutning till riksföreningen. Medlem kan dessutom vara ansluten till en ortsförening. Sådan kan bildas varhelst det finns intresse och möjligheter till det. Ortsföreningarna kan från riksföreningen erhålla bidrag till sin verksamhet och kan dessutom ta ut en egen medlemsavgift samt förvaltar med full äganderätt sina tillgångar.

 

§5 Styrelsen
1. Svensklärarföreningens styrelse består av ordförande samt åtta ledamöter, valda enligt § 8 nedan.
2. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser också revisor.
3. Styrelsen är beslutsmässig om ordförande jämte fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
4. Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Arbetsutskottet är beslutsmässigt om minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
5. Arbetsutskottet genomför styrelsens beslut och intentioner samt fattar egna beslut inom de av styrelsen angivna ramarna under det löpande arbetet mellan styrelsemötena.
6. Styrelsen sammanträder minst en gång om året, arbetsutskottet så ofta som omständigheterna  kräver.
7. Styrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper för tidsbegränsade projekt och till dem delegera beslutanderätt inom vissa angivna ramar. I dessa grupper kan även icke-styrelsemedlemmar ingå.
8. Styrelsen skall varje år redovisa sitt arbete i en verksamhetsberättelse, i vilken också en ekonomisk översikt skall ingå.

 

§6 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, av vilka en är sammankallande.
Valberedningen utses av årsmötet för en period av fyra år. Minst en av de tre medlemmarna skall vara f.d. ledamot av styrelsen eller valberedningen. Styrelsen utser sammankallande i valberedningen.

 

§7 Ekonomi och revision
1. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
2. Årsavgiften fastställs av styrelsen. Olika kategorier av medlemmar kan betala skilda årsavgifter.
3. Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar och föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig eller vid förfall för ordförande av vice ordförande.
4. Revision utföres snarast möjligt efter räkenskapsårets slut av en revisor. Efter genomförd revision lämnar denne en revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper.

 

§8 Valordning
1. Styrelsens mandatperiod är fyra år. Därefter kan omval av enskild ledamot ske efter förslag av valberedning på årsmöte.
2. Nyvalet föregås av en kandidatnominering. Denna går till på följande sätt:
a. Enskilda medlemmar sänder direkt in förslag till omval och nyval av styrelseledamöter. De föreslagna skall vara medlemmar i föreningen samt ha accepterat nomineringen. Förslagen sänds till valberedningen.
b. Valberedningen upprättar därefter en nomineringslista upptagande minst sju eller sex namn, beroende på valtillfälle. Därvid skall valberedningen ta hänsyn till spridning vad gäller geografi och skolform samt fördelning mellan könen.
3. Nyval förrättas genom digitalt röstningsförfarande eller genom att medlemmarna individuellt sänder in sina röstsedlar till valberedningen som ombesörjer att de röstande avprickas i röstlängden.
4. Om styrelsemedlem avgår under mandatperiod inkallas ny ledamot i enlighet med den turordning som framgår av valresultatet.

 

§9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles varje år före maj månads utgång. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner
12. Förslag om stadgeförändring/Propositioner
13. Fastställande av nya ledamöter till styrelsen
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Mötets avslutande

 

Kallelse till årsmötet sker i första numret av Svenskläraren för året samt på föreningens webbsida.
Medlem har rätt att inlämna motion till årsmötet senaste en månad före årsmötet.
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så bestämmer eller revisor så påkallar. Extra årsmöte behandlar punkterna 1-6 samt enbart frågor angivna vid dess utlysande.

 

§10 Föreningens upphörande
I den händelse föreningen skulle upphöra beslutar avgående styrelse om hur det skall förfaras med föreningens eventuella ekonomiska tillgodohavanden och övriga tillhörigheter.

 

§11 Stadgeändring
Förslag till ändringar av dessa stadgar inges till styrelsen. Ändring blir giltig genom beslut vid två på varandra följande årsmöten.

bottom of page