Gravity Goldberg
Att utveckla självständiga läsare
Natur och Kultur 2017

Forskning och skola går numera hand i hand. ”Forskning visar” är ett allt oftare använt uttryck bland kollegor samt lärare och elev. Likt en böljande våg sveper nya ord och insikter fram över oss och ofta används samma begrepp inom många kunskapsområden. Som viktiga led för lärande nämns just nu ofta ord som growth mindset och grit. ”Grit är att arbeta ihärdigt med utmaningar, att fortsätta anstränga sig och upprätthålla intresset i åratal trots misslyckanden, motgångar och tider av stillastående” (Duckworth Peterson, Matthews och Kelly, 2007, s.1087).

I boken Att utveckla självständiga läsare följer läs- och skrivforskaren Gravity Goldberg ett antal lärare, som metodiskt arbetar för att utveckla medvetna läsare. Ju mer dynamiskt tänkande och ju mindre statisk eller foglig läsning, desto säkrare läsutveckling. Också läsning är en lärandeprocess, formad av misslyckanden och strategier för att gå vidare. I en minilektion i början av varje läspass, visar läraren olika lässtrategier, med syfte att leda in varje elev på egen väg till självständig läsare.

Här presenteras en något banbrytande metod, där läraren intar delvis nya roller: Utforskare, Spegel, Förebild och Mentor. Som utforskare iakttar och lyssnar du på vad en läsande elev redan kan och gör. Du för anteckningar, för att kunna följa upp med olika lässamtal, enskilt eller i grupp. Du har ett tydligt syfte med vad du letar efter, observerar läsprocessen och lyssnar efter elevens mindset – statisk eller dynamisk. Du sammanställer och ställer frågor om läsningen: ”Kan du visa mig vad du arbetar med?”, ”Vad går bra för dig just nu? ”, et cetera. Avsikten är att upptäcka vad eleven redan gör, inte att bedöma.

Läraren kan sen ”agera spegel ” genom att ”ge feedback som stärker ett dynamiskt tänkesätt”. En stärkande återkoppling är specifik och beskriver endast det som sker – inte vad som inte sker . En användbar feedback kan även ”överföras till andra sammanhang” och användas för olika slags texter.

En förebild är någon man ser upp till eller ännu hellre någon vars modell man kan följa. I denna fas demonstrerar läraren någon av sina lässtrategier, vid läsning av egna böcker. Syftet är att ge eleven egna strategier genom att visa olika läsverktyg.

”Rollen som mentor kommer ofta efter arbetet som utforskare, spegel och förebild”. Att agera god mentor är att stå vid sidan av och vägleda den läsande eleven mot ett självständigt arbete och tänkande.

Boken avslutas med ett antal olika lektioner som synliggör och ger tips. Som högstadielärare tänker jag att många undervisningsmodeller verkar utformade för låg- och mellanstadiet. Jag undrar hur man på högstadiet och gymnasiet till exempel skulle kunna inreda ett läsklassrum som här beskrivs och hur ska man hinna fokusera så mycket på bara läsning…?

Svaret är väl att detta arbete måste påbörjas på låg- och mellanstadiet, men att man sen behöver ge elever fler strategier för att fördjupa sin läsförståelse.

Boken erbjuder givande och intressant läsning, med många goda råd att följa.

Maria Bergh

Maria Bergh är lärare på Böskolan i Göteborg

Relaterat