Svensklärarföreningens verksamhetsberättelse för 2019

Styrelse och arbetsutskott

I styrelsen har under året följande medlemmar ingått:

  • Nils Larsson, Kungsängen, ordförande 
  • Suzanne Parmenius-Swärd, Norrköping, vice ordförande
  • Ulrika Nemeth, Stockholm, kassör
  • Jeanette Lavigne, Gävle, sekreterare
  • Jenny Edvardsson, Kristianstad
  • Anna Nordenstam, Luleå och Göteborg
  • Fredrik Sandström, Arboga
  • Minna Wadman, Nyköping
  • Helen Winzell, Linköping

Arbetsutskottet, AU, har bestått av Nils Larsson, Ulrika Nemeth, Jeanette Lavigne och Suzanne Parmenius-Swärd.

Styrelsen har stadgeenligt sammanträtt vid två tillfällen den 29-30 mars i Stockholm samt den 11-12 oktober i Malung.  Årsmötet ägde rum i samband med styrelsemötet den 30 mars i Stockholm. Årsmötet avslutades med två uppskattade föreläsningar av Ewa Jacquet och Maria Danielsson. 

AU har sammanträtt i Stockholm vid tre tillfällen. Därutöver har AU haft mejlkontakt. 

Medlemstal och medlemsavgift

Antalet betalande medlemmar i föreningen uppgick i december 2019 till 1605. Därtill kommer hedersmedlemmar. Styrelsen har arbetat aktivt för att värva fler medlemmar genom att synliggöra föreningen i olika sammanhang. Föreningens hemsida www.svensklararforeningen.se har varit ett gott verktyg för nyrekrytering liksom Facebookgruppen. Denna Facebookgrupp hade i december 2019 drygt 15 000 medlemmar och är ett synnerligen livaktigt forum för kollegiala diskussioner. Svensklärarföreningens Twitterkonto hade vid samma tid drygt 700 följare och vårt nystartade Instagramkonto drygt 500 följare.

Medlemsavgiften var under 2019 320 kronor och 160 kronor för studerande och pensionärer.

Ortsföreningsverksamhet

Ortsföreningar finns i Stockholm, Västerås och Kalix. Stockholmsföreningen är den största av dessa. Dessa föreningar får verksamhetsbidrag från riksföreningen och för närvarande är det Västeråsföreningen som är den mest aktiva av dem. Ortsföreningsverksamheten rapporteras numera regelbundet i tidningen Svenskläraren.

Riksföreningens verksamhet                 

Vid höstmötet i Malung den 11 oktober arrangerades en uppskattad fortbildningsdag med temat ”Svenska som ett globalt ämne”. Ett 60-tal deltagare lyssnade på föredrag av Ulrika Nemeth: ”Från elev till världsmedborgare”, Suzanne Parmenius Swärd: ”Välutvecklat, utförligt och nyanserat”, Anna Nordenstam: ”Tecknade feministiska serier i en global tid” och Minna Wadman: ”Världen i klassrummet”.

Under 2019 har samarbetet med Svenska Akademien kring Svensklärarpriset fortsatt. Ann Löwbeer, Annbritt Palo och Nils Larsson har varit föreningens representanter i den kommitté som utser de tre pristagarna. Priset delades ut i Svenska Akademiens monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 27 september till Anki Källman och Anneli Wahlsten (delat pris) och till Camilla Edvardsson Lundmark och till Daniel Sandin (samtliga svenska) samt till Sara Persson (svenska som andraspråk).

Svensklärarföreningens representant i paraplyorganisationen Språkvårdsgruppen har varit Nils Larsson med Suzanne Parmenius Swärd som suppleant. Det är av stort värde för föreningen att vi är representerade i denna grupp där verkligen de allra senaste frågorna i svensk språkvård diskuteras.

Ekonomi

Redaktörens arbete med att hitta fler annonsörer blir dessvärre svårare i takt med att fler och fler annonsörer satsar på att annonsera via andra kanaler än i tryckta tidningar. Arbetet med medlemsrekrytering pågår hela tiden, och styrelsen diskuterar oupphörligen olika tankar och idéer för att förbättra föreningens ekonomi utan att det går ut över verksamheten.

Föreningens publikationer

Tidskriften Svenskläraren har under 2019 utkommit med fyra nummer. Varje nummer är på ca 40 sidor. Teman under 2019 har varit följande: 1. Motstånd, 2. Mätning, 3. Stil samt 4. Tid. Carl-Magnus Höglund är fortsatt arvoderad av föreningen som redaktör. Tidskriften ingår i medlemsavgiften och har därutöver ett antal både svenska och utländska direktprenumeranter samt ett antal prenumeranter via prenumerationsförmedlingar. Det är främst bibliotek, kulturella organisationer och universitet både i Sverige och utomlands som prenumererar på Svenskläraren. Utöver temaartiklarna innehåller tidningen artiklar, debattinlägg och recensioner. Artiklarna handlar om aktuell skolutveckling samt ger information om aktiviteter av intresse för svenskämnet och dess utveckling. Varje nummer innehåller också recensioner av ny barn- och ungdomslitteratur, pedagogisk litteratur och avhandlingar inom det svenskdidaktiska fältet. Vi har också alltid en stående kolumn ”Språkspalten” där Språkrådet ger råd och tips kring aktuella språkfrågor, och emellanåt även en författarkrönika som oftast är skriven av en barn- och ungdomsförfattare.

Årsboken SLÅ 2018, som publicerades i början av hösten 2019 heter Digitalt Redaktörer var Suzanne Parmenius-Swärd och Anna Nordenstam. Årsboken för 2019 kommer under våren 2020 och har Ulrika Nemeth och Anna Nordenstam som redaktörer. Temat är Globalt.

Nordspråksverksamheten

Jenny Edvardsson och Nils Larsson representerar föreningen i Nordspråk, som är ett samarbetsorgan för lärare i de nordiska språken som modersmål eller som främmande språk. Nordisk språkkoordination som är den nya uppdragsgivaren (efter Nordiska ministerrådet) fick en ny koordinator från och med januari 2015. Målet med verksamheten är att främja undervisningen, och ytterst den ömsesidiga kunskapen, om grannländernas språk, litteratur och kultur. Arbetet i Nordspråk består av arbetsmötet och kursplanering. Sommaren 2017 anordnades en mycket uppskattad nordspråkskurs på Grönland och sommaren 2018 arrangerades sommarkursen på Hanaholmen utanför Helsingfors. Sommaren 2019 ägde sommarkursen rum på Lofoten, och sommaren 2020 står Island värd för denna uppskattade sommarkurs.[1]

Ett annat exempel på Svensklärarföreningens nordiska samarbete är att det varje år hålls en endagskurs i Köpenhamn där Svensklärarföreningens representanter medverkar. ”Det nordiske klasserum” är namnet på dessa endagskurser riktade till lärare. Dessutom presenteras också på dessa endagskurser språkprojekt som Nordpilot, Nordplus junior och Nordiska pilotskolor och Språkpiloterna. Vid det senaste mötet i november 2019 deltog Jenny Edvardsson från styrelsen.

Tidningen Svensklärarens redaktör deltar också i ett samarbete med våra nordiska systerorganisationers tidningsredaktioner.

Stockholm den 13 februari 2020


[1] Denna sommarkurs är på grund av den rådande pandemin flyttad till sommaren 2021 (20-05-16).