Svensklärarföreningens verksamhetsberättelse för 2017

 

Styrelse och arbetsutskott

I styrelsen har under året följande medlemmar ingått:

Nils Larsson, Kungsängen, ordförande

Suzanne Parmenius-Swärd, Norrköping, vice ordförande

Ulrika Nemeth, Stockholm, sekreterare

Jenny Edvardsson, Kristianstad

Anna Nordenstam, Göteborg

Kristina Magnér, Malung

Joakim Lygner, Göteborg

Christina Olin-Scheller, Karlstad

Jeanette Lavigne, Gävle

 

Arbetsutskottet, AU, har bestått av Nils Larsson, Ulrika Nemeth och Suzanne Parmenius-Swärd.

Styrelsen har stadgeenligt sammanträtt vid två tillfällen den 1-2 april i Norrköping samt den 13-14 oktober i Stockholm.  Årsmötet ägde rum i samband med styrelsemötet den 1 april i Norrköping. Årsmötet avslutades med en uppskattad föreläsning av Bengt-Göran Martinsson.

AU har sammanträtt i Stockholm vid tre tillfällen. Därutöver har AU haft mejlkontakt.

 

Medlemstal och medlemsavgift.

Antalet betalande medlemmar i föreningen uppgick i december 2017 till 1618. Därtill kommer hedersmedlemmar. Styrelsen har arbetat aktivt för att värva fler medlemmar genom att synliggöra föreningen i olika sammanhang. Föreningens hemsida www.svensklararforeningen.se har varit ett gott verktyg för nyrekrytering liksom Facebookgruppen. Facebookgruppen hade i december 2017 drygt 13 000 medlemmar och är ett synnerligen livaktigt forum för kollegiala diskussioner. Svensklärarföreningens Twitterkonto hade vid samma tid drygt 600 följare.

Medlemsavgiften var under 2017 290 kronor och 140 kronor för studerande och pensionärer.

 

Ortsföreningsverksamhet

Ortsföreningar finns i Stockholm, Västerås och Kalix. Stockholmsföreningen är den största av dessa. Dessa föreningar får verksamhetsbidrag från riksföreningen och för närvarande är det Västeråsföreningen som är den mest aktiva av dem. Ortsföreningsverksamheten rapporteras numera regelbundet i tidningen Svenskläraren.

 

Riksföreningens verksamhet

Under 2017 har samarbetet med Svenska Akademien kring Svensklärarpriset fortsatt. Ann Löwbeer och Nils Larsson har varit föreningens representanter i den kommitté som utser de tre pristagarna. Priset delades ut i Svenska Akademiens monter på Bok och biblioteksmässan i Göteborg den 30 september.

Svensklärarföreningens representant i paraplyorganisationen Språkvårdsgruppen har varit Nils Larsson med Suzanne Parmenius Swärd som suppleant. Som en följd av att föreningen nu ingår i Språkvårdsgruppen har flera av ledamöterna där blivit skribenter i Svenskläraren. 

 

Ekonomi

Redaktörens arbete med att få fler annonser i tidningen har gett ett mycket gott ekonomiskt resultat. Arbetet med medlemsrekrytering pågår hela tiden.

Föreningen har under 2017 fått bidrag för verksamheten från Svenska Akademien och från Skolverket. Föreningen har också av Kungliga Patriotiska Sällskapet fått 30 000 kr i tryckbidrag för tryckningen av SLÅ 2016.

 

Föreningens publikationer

Tidskriften Svenskläraren har under 2017 utkommit med fyra nummer. Varje nummer är på ca 40 sidor. Teman under 2017 har varit följande: 1. Kanon, 2. Litteraturdidaktik 3. Språkhistoria samt 4. Grammatik. Carl-Magnus Höglund är fortsatt anställd av föreningen som redaktör. Tidskriften ingår i medlemsavgiften och har därutöver ett antal både svenska och utländska direktprenumeranter samt ett antal prenumeranter via prenumerationsförmedlingar. Det är främst bibliotek, kulturella organisationer och universitet både Sverige och utomlands som prenumererar på Svenskläraren. Utöver temaartiklarna innehåller tidningen artiklar, debattinlägg och recensioner. Artiklarna handlar om aktuell skolutveckling samt ger information om aktiviteter av intresse för svenskämnet och dess utveckling. Varje nummer innehåller också recensioner av ny barn- och ungdomslitteratur, pedagogisk litteratur och avhandlingar inom det svenskdidaktiska fältet. Vi har också alltid en stående kolumn ”Språkspalten” där Språkrådet ger råd och tips kring aktuella språkfrågor, och en författarkrönika som oftast är skriven av barn- och ungdomsförfattare.

Årsboken SLÅ 2017, som blir färdig att publiceras i maj 2018, har som arbetstitel ”Svenska som ett estetiskt ämne”. Redaktörer är Suzanne Parmenius-Swärd och Nils Larsson.

 

Nordspråksverksamheten

Jenny Edvardsson, Nils Larsson och Sofia Cederberg Jansson representerar föreningen i Nordspråk, som är ett samarbetsorgan för lärare i de nordiska språken som modersmål eller som främmande språk. Nordisk språkkoordination som är den nya uppdragsgivaren (efter Nordiska ministerrådet) fick en ny koordinator från och med januari 2015. Målet med verksamheten är att främja undervisningen, och ytterst den ömsesidiga kunskapen, om grannländernas språk, litteratur och kultur. Arbetet i Nordspråk består av arbetsmötet och kursplanering. Sommaren 2017 anordnades en mycket uppskattad nordspråkskurs på Grönland och sommaren 2018 arrangeras sommarkursen på Hanaholmen utanför Helsingfors. 2019 kommer Norge att vara arrangör för sommarkursen.

Ett annat exempel på Svensklärarföreningens nordiska samarbete är att det varje år hålls en endagskurs i Köpenhamn där Svensklärarföreningens representanter medverkar. ”Det nordiske klasserum” är namnet på dessa endagskurser riktade till lärare. Dessutom presenteras också på dessa endagskurser språkprojekt som Nordpilot, Nordplus junior och Nordiska pilotskolor och Språkpiloterna. Vid det senaste mötet i november 2017 deltog Nils Larsson från styrelsen.

Tidningen Svensklärarens redaktör deltar också i ett samarbete med våra nordiska systerorganisationers tidningsredaktioner.