top of page
  • Redaktionen

Skrivande skola gjorde alla lärare till skrivlärare

En text är ett verktyg. Vet man hur den ska användas blir den lättare att skriva.

I alla skolämnen på alla nivåer skrivs texter, men alla lärare är inte skrivlärare.

Projektet Skrivande skola i Finland gjorde dem till det.Genrepedagogik. Annette Kronholm använder ordet ofta:

– Vad är detta för text? Vilken funktion har den? Vilken kontext verkar den i? Hur ska

vi förstå den? säger hon engagerat.

Detta är frågor som avgör hur texten ska läsas. Och skrivas. Olika genrer har olika

regler. Om man vet vad man ska skriva blir uppgiften så mycket lättare.

Och likadant blir en text lättare att förstå om man känner igen vilken genre det är:

debatt, rapport, novell, reportage.

– Här kommer vi också in på källkritik – och källtillit. Många unga känner ingen

källtillit alls, säger Annette Kronholm.

Internet och sociala medier har förflyttat förutsättningarna för kommunikation och

språk. Att kunna avläsa texters syfte är en färdighet unga måste få, enligt henne.

– Genom hela grundskolan är åsiktsgenrer ganska frånvarande, men i dag på nätet

bombarderas barn med åsiktsbudskap.

Projektet Skrivande skola har sina rötter i hennes forskning och många år som

svensklärare på Topeliusgymnasiet i Nykarleby i västra Finland.

Examensskrivningarna 2009 var en besvikelse för lärarlaget. De visste att eleverna

kunde mycket bättre än de lyckades förmedla.

Annette och hennes kollegor i skolans alla ämnen började styra upp skrivuppgifternas

form och skapade en enkel layoutmodell för hur texter skulle se ut vid inlämning.

Med tydligare ramar skrev alla elever bättre.

– På fem år höjde vi oss till bäst i landet för små gymnasier. Kollegor runt om i landet

började undra: vad gör ni?

Det som hände var att alla lärare blev skrivlärare i sitt ämne. Tillsammans med

kollegiet hade Annette jobbat fram en samsyn kring formen för de texter som skrevs:

så här skriver våra elever en laborationsrapport, ett referat, en analys. Tydligheten

som genreindelningen i skrivuppgifterna skapade gjorde undervisningen lättare för

lärarna. I stället för uppgiften: skriv två sidor om fotosyntesens betydelse, om

effekterna av första världskrigets effekter på Tysklands ekonomi, kunde lärarna säga:

skriv en rapport om…, en analys av… och eleverna hade en mall för vad en rapport

respektive en analys ska innehålla.

– Och när lärarna började prata genrer började eleverna

tänka i genrer.

Läsåret 2020-2021 startade projektet Skrivande skola, med Sydkusten

landskapsförbund som huvudman och Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans

vänner som medfinansiärer.

Annette Kronholm anställdes som projektledare och de fick in 20 intresseanmälningar från högstadier.

– Där är lärarna duktiga i sitt ämne, men inte så nära skrivpedagogiken. Ämneslärare

behöver inte kunna alla genrer, men de behöver kunna sin egen; kemilärare jobbar

mycket med laborationsrapporter och historielärare med analyser till exempel.

Ett krav var att samtliga lärare i årskurs 7-9 på skolan deltog i fortbildningen. Åtta

skolor valdes ut till projektet. Tajmingen verkade först katastrofal:

– Samma dag vi fick medlen beviljade blev det undantagstillstånd i Finland.

Coronapandemin gjorde att skolorna stängde och ställde om till distansundervisning.

I stället blev de nya förutsättningarna ett lyckokast.

– Jag tackar min skapare för den våren när lärare tvingades in i Zoom, Meet och allt

det där. Utan distansformen hade jag aldrig klarat detta, säger Annette Kronholm.

Med hjälp av ett ”dreamteam”, ofta modersmålslärare, som var hennes förlängda

arm på varje skola, genomfördes fortbildningen med endast fyra föreläsningar per år,

varav två var på distans, på varje skola. Därtill kom ett ständigt skrivande på nätet.

Distansformen gjorde alla lärare till skrivande personer.

– Vi skrev tillsammans i delade dokument. Jag satt hemma och såg hur texterna

växte fram i våra dokument, berättar Annette Kronholm.

För en del blev det nära nog lite existentiellt att visa sig själv i skrift. Även lärare kan

vara blyga för att visa sina texter:

– Svensklärare är någorlunda vana vid att exponera sitt skrivande, men det är

kanske inte mattelärare.

Metoden har varit den cirkelmodell som beskrivs i det tryckta handledarmaterialet,

Verktygsbacken, framtagen av Annette Kronholm.

– Den har gått som en röd tråd. Lärarna fick i uppgift att genomföra en skrivövning,

relevant för sitt ämne, och ta med exempel från elever. Ju längre tiden gick desto

färre gånger ställdes frågan: vad har detta med mitt ämne att göra?

Textmallarna förädlade Annette i samarbete med ämneslärare som kunde komma

med inspel om vad som var relevant i deras ämne.

Verktygsbacken finns nu som pdf på projektets hemsida och det är fritt fram för de

som vill att ladda ner och använda den.

– Ja, ja, ja! Den får laddas ner och användas även av svenska skolor, bara man

berättar

varifrån den kommer, säger Annette med eftertryck, glad för all nytta materialet

kan göra.

I juni var det avslutningskonferens för det treåriga projektet. Nu i höst går Annette

Kronholm åter in i lärarlaget på Topeliusgymnasiet. Hon gör också en del

föreläsningar om Skrivande skola. Digital teknik möjliggör mycket, menar hon, och

berättar att hon haft flertalet åländska skärgårdsskolor uppkopplade samtidigt.

Verktygsbacken finns också tips på hur man kan bli en skrivande skola.

Projektet belönades i våras med Hugo Bergroth-sällskapets språkpris för att det

”…engagerat 350 ämneslärare och mer än 2 500 elever i årskurserna 7–9 i våra

svenskspråkiga skolor. Skrivande skola har gett lärarna skrivpedagogiska metoder fö

att hjälpa eleverna att producera rätt text vid rätt tillfälle.”.

Varför har Skrivande skola varit bra och viktigt?

– För att det fungerar. Lärarna blir bättre lärare. Vi blev gladare. Eleverna fattar det

här med genrer, hur man skriver en text i olika syften, och de får lättare att förhålla

sig till världen.


Med AI:s inträde i skolan blir levande skrivpedagogik viktigare än någonsin, menar

Annette Kronholm. Hon tycker att det görs så många lässatsningar, och att det är

dags för ett nationellt skrivpedagogiskt centrum.

– Väldigt många prestationer i samhället är skriftburna och det är ganska krävande

idag. Varje elev har rätt till läs- och skrivkunnighet.


Ulrika Fjällborg

Här hittar du mer om projektet:

Facebookgruppen Skrivande skola i Svenskfinland Instagramkontot Skrivande skola

Comments


bottom of page